Aktualitātes

Valsts svētki

"Pūt, vējiņi, cik ir dūšas, -

ne tik viegli masti lūst,

pūt vējiņi, kamēr pūšas,

kamēr buras ir, kur pūst."

O. Vācietis

No 26. oktobra līdz 06. decembrim attālinātās mācības – sekot norādēm e-klasē!

Konkrētajā dienā pirms stundas sadaļā Uzdots atradīsi ZOOM vai Microsoft Teams tiešsaistes saiti un laiku, ja tāda šajā stundā ir plānota, darba uzdevumu, papildus materiālus.

Stundas laikā saziņai var izmantot e-klases e-pastu.

Interešu izglītībā tiešsaistes nodarbības laiks tiks norādīts e-klasē konkrētajā dienā pirms nodarbības sākuma.

Ja problēmas rada pieslēgšanās tiešsaites stundai, sazināties ar klašu koordinatoru (t: 67611023)!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka no 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas

Par izglītības procesa organizāciju

RĪKOJUMS

25.08.2020.

Nr. VSV14-20-28-rs

Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2020. gada 1. septembra

Pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.08.2020. rīkojumu Nr. DIKS-20-75-rs un Rīgas 14.vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-20-3-nts “Rīgas 14.vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, noteikt:

1. No 2020. gada 1. septembra izmantot izglītības procesa īstenošanas A modeli (mācību stundas visās klasēs notiek klātienē, konsultācijas - attālināti).

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

                   Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai" 26.1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 14. vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.