Aktualitātes

Par izglītības procesa organizāciju

RĪKOJUMS

25.08.2020.

Nr. VSV14-20-28-rs

Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2020. gada 1. septembra

Pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.08.2020. rīkojumu Nr. DIKS-20-75-rs un Rīgas 14.vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-20-3-nts “Rīgas 14.vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, noteikt:

1. No 2020. gada 1. septembra izmantot izglītības procesa īstenošanas A modeli (mācību stundas visās klasēs notiek klātienē, konsultācijas - attālināti).

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

                   Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai" 26.1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 14. vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

ATESTĀTU IZSNIEGŠANA

Sākot no 27. jūlija skolas lietvedības darba laikā

Papildu informācija zvanot 67614946

Uzņemam audzēkņus!

Rīgas 14. vidusskola uzņem izglītojamos bez vecuma ierobežojuma 2020./2021. mācību gadā neklātienes pamatskolas un vidusskolas izglītības programmās (mācību valoda – latviešu), mācības bez maksas:

  • pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) neklātienes izglītības programmā, mācības notiek 3 (trīs) dienas nedēļā;
  • Izglītojamie vidusskolā 10. klasē tiek uzņemti pilnveidotā mācību satura apguvei vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā, mācības notiek 3 (trīs) dienas nedēļā, tiek piedāvāts apgūt
    • Fizikas, Ķīmijas, Bioloģijas un Ģeogrāfijas kursus,
    • padziļinātos kursus Sociālajās zinībās (specializētais kurss Uzņēmējdarbībā), Vēsturē (specializētais kurss Novadu mācībā) un Bioloģijā
  • Izglītojamie vidusskolā 11. un 12. klasē tiek uzņemti neklātienes vispārējās vidējās izglītības programmā - vakara maiņā mācības notiek 2 dienas nedēļā, rīta maiņā – 3 dienas nedēļā.

Lieliska iespēja savienot mācības ar darbu!

Latvija māca un mācās attālināti

īsa rokasgrāmata skolām