Aktualitātes

Grozījumi par izglītības procesa organizāciju

2021. gada 15. novembrī Nr. VSV14-21-33-rs

Rīgas 14. vidusskolas

Grozījumi 25.08.2021. rīkojumā Nr. VSV14-21-16-rs "Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2021. gada 1. septembra"

 

Pamatojoties Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662, 28.09.2021., "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkojumu Nr. DIKS-21-711-rs 25.08.2021. "Par izglītības procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā", Rīgas 14.vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-21-2-nts, 26.08.2021. "Rīgas 14. vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu", noteikt:

No 22.novembra mācības atsākas KLĀTIENĒ!

No 15. novembra līdz 17. novembrim mācības turpinās ATTĀLINĀTI !

No 22. novembra mācības atsākas KLĀTIENĒ!

 

Skolu klātienē varēs apmeklēt ar derīgu Covid vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu vai ar derīgu negatīva testa rezultātu.

SVARĪGI

Skolas telpās jāievēro drošības pasākumi –

MASKAS, DISTANCĒŠANĀS, TELPU VĒDINĀŠANA, HIGIĒNA, TESTĒŠANA.

Klašu pārvietošanās  nepārklājas – uz mācību telpām dodas pēc norādēm, starpbrīžos gaiteņos nepulcējas !

Sveicam Latvijas valsts svētkos

Nav nekas par tevi lielāks
Grūtāks nav un vienkāršāks
Tu man esi kaut kas parasts
Tikai simtreiz savādāks

Tu man esi spēks un bailes
Sāļā prieka asara…
Nav nekas par tevi lielāks
Mana mazā Latvija
/G.Račs/

Sveicam Latvijas valsts svētkos –
Latvijas proklamēšanas 103. gadadienā!

Skolēnu sveiciens – Mana daudzkrāsu Latvija datorikas, vizuālās mākslas un kultūras un mākslas mācību priekšmetu skolēnu darbi

Grozījumi IEKŠĒJOS NOTEIKUMOS

2021. gada 11. oktobrī Nr.VSV14-21-3-nts

Rīgas 14. vidusskolas

Grozījumi Rīgas 14. vidusskolas 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr. VSV14-21-2-nts  "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra noteikumu
Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai" 113.1.
apakšpunktu

Izdarīt Rīgas 14. vidusskolas 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr. VSV14-21-2-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu" šādus grozījumus:

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

2021. gada 26. augustā Nr. VSV14-21-2-nts

Rīgas 14. vidusskolas

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai" 40.51. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 14. vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu.