Grozījumi IEKŠĒJOS NOTEIKUMOS

2021. gada 11. oktobrī Nr.VSV14-21-3-nts

Rīgas 14. vidusskolas

Grozījumi Rīgas 14. vidusskolas 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr. VSV14-21-2-nts  "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra noteikumu
Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai" 113.1.
apakšpunktu

Izdarīt Rīgas 14. vidusskolas 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr. VSV14-21-2-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu" šādus grozījumus:

1. Izteikt iekšējo noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 113.1. apakšpunktu".

2. Aizstāt 1. punktā skaitļus un vārdus "2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360" ar skaitļiem un vārdiem "2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662".

3. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā: "14. Izglītojamo rutīnas skrīninga tests tiek veikts atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam".

Direktors

N. Smilga

Štāle 67611023