Grozījumi par izglītības procesa organizāciju

2021. gada 15. novembrī Nr. VSV14-21-33-rs

Rīgas 14. vidusskolas

Grozījumi 25.08.2021. rīkojumā Nr. VSV14-21-16-rs "Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2021. gada 1. septembra"

 

Pamatojoties Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662, 28.09.2021., "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkojumu Nr. DIKS-21-711-rs 25.08.2021. "Par izglītības procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā", Rīgas 14.vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-21-2-nts, 26.08.2021. "Rīgas 14. vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu", noteikt:

1. Izteikt 2. punktu jaunā redakcijā:
“2. Skolas telpās obligāti visiem jālieto sejas maskas, aizsedzot muti un degunu.

2. Izteikt 4. punktu jaunā redakcijā:
"4. Nodrošināt skolas telpas ar brīdinājuma uzrakstiem un uzlīmēm par 2m distances ievērošanu un roku dezinfekciju, mutes un deguna aizsegu valkāšanu skolas koplietošanas telpās, kā arī aizliegumu skolas telpās atrasties personām bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, Covid-19  pārslimošanas sertifikāta vai bez negatīva testēšana rezultāta, kā arī personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm."

3. Izteikt 10. punktu jaunā redakcijā:
"10. Skolas telpas regulāri jāvēdina. Mācību priekšmetu skolotājiem vēdināt klašu telpas pirms skolēnu ierašanās un pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas vēdina ēkas dežuranti un apkopējas pēc katra starpbrīža vismaz 10-20 minūtes (ziemā - vismaz 5 minūtes). Datorklasē pēc katras stundas, dabaszinību kabinetos pēc laboratorijas darbu veikšanas un citos kabinetos pēc vajadzības mācību priekšmeta skolotājam dezinficēt darba virsmas. Dezinfekcija nenotiek skolēnu klātbūtnē."

4. Izteikt 13. punktu jaunā redakcijā:
"Vecāki un citas personas skolā ierodas pēc iepriekšēja pieraksta, ierodoties skolā, lieto sejas maskas un uzrāda ēkas dežurantam sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, Covid-19  pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testēšanas rezultātu."

Direktors

N. Smilga

Štāle 67611023