IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

2021. gada 26. augustā Nr. VSV14-21-2-nts

Rīgas 14. vidusskolas

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai" 40.51. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 14. vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu.

2.    Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.

3.    Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas Iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

II. Izglītības procesa organizēšana

4.    Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Izglītības pārvaldi, nosaka Skolas direktors, izdodot rīkojumu.

5.    Skolas izglītības procesa īstenošanas veids (modelis) var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

6.    Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem.

7.    Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam vai nodarbību plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā, Rīgas pilsētā vai valstī.

8.    Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā vai nodarbību plānā nekavējoties informē izglītojamos un Vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls), e-pastā vai citādi.

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu, piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana un testēšanas organizēšana

9.    Skolas direktors Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī testēšanas organizēšanu.

10.    Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora noteiktajai rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
10.1.    Skola – Departaments;
10.2.    Skolas direktors – darbinieki;
10.3.    Skola – izglītojamie;
10.4.    Skola – Vecāki;
10.5.    Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors.

11.    Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

12.    Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās un par interešu izglītības nodarbību norisi.

13.    Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

14.    Izglītojamo un darbinieku testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam, testa nodošana Skolas telpās otrdienās laikā no 09:00 līdz 10:30.

IV. Noslēguma jautājumi

15.    Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē https://r14vs.lv un izvietojami Skolas pirmā stāva gaitenī redzamā vietā.

16.    Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu vai uz e-pastu, tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

17.    Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka izglītojamie vai Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

18.    Atzīt par spēku zaudējušiem Iestādes 2020. gada 21. augusta Iekšējos noteikumus Nr. VSV14-20-3-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

 

Direktors

N. Smilga

Štāle 67611023

 

 


Pielikums
Rīgas 14. vidusskolas Iekšējiem noteikumiem
"Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Skolas komunikācijas rīcības shēma

 

1. Skola – Departaments

2. Skolas direktors– darbinieki

3. Skola – izglītojamie

4. Skola – Vecāki

5. Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors

 

Direktors

N. Smilga

Štāle 67611023