Par izglītības procesa organizāciju

RĪKOJUMS

25.08.2021.

Nr. VSV14-21-16-rs

Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2021. gada 01. septembra

Pamatojoties Ministru kabineta noteikumiem Nr. 565, 17.08.2021., "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkojumu Nr. DIKS-21-711-rs 25.08.2021. "Par izglītības procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā”, Rīgas 14. vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-21-2-nts, 26.08.2021. "Rīgas 14. vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, noteikt:

1. No 2021. gada 01. septembra izglītības procesu īstenot klātienē. Izglītības procesā un skolas darba nodrošināšanā drīkst piedalīties personas (izglītojamie un skolas darbinieki) ar sadarbspējīgu sertifikātu par vakcinēšanos pret Covid-19 vai pārslimošanu ar Covid-19, kā arī personas, kuras veikušas testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajam algoritmam un testa rezultāts ir negatīvs. Iļģuciema cietumā ieslodzītās klātienes mācībās piedalās, ja ir izsniegta ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izziņa Nr. 27/u. Sertifikāti un testēšanas apliecinājumi jāiesniedz papīra vai digitālā formā.

2. Skolas koplietošanas telpās obligāti visiem jālieto mutes un deguna aizsegi.

3. 2021. gada 01. septembrī organizēt svinīgo pasākumu skolas pagalmā plkst. 11:00 pa klašu grupām.

4. Nodrošināt skolas telpas ar brīdinājuma uzrakstiem un uzlīmēm par 2 m distances ievērošanu un roku dezinfekciju, mutes un deguna aizsegu valkāšanu skolas koplietošanas telpās, kā arī aizliegumu skolas telpās atrasties personām bez sadarbspējīga sertifikāta vai bez negatīva testēšana rezultāta, kā arī personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm.

5. Skolā ienākot, obligāti dezinficēt rokas.

6. Skolēnu un pedagogu plūsmu nodrošināt pa galvenajām kāpnēm, uz 8., 9., 11. kabinetu un zēnu tualeti, pa rezerves kāpnēm uz bibliotēku, 3., 6., 7. kabinetu.

7. Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro. Interešu izglītības nodarbībās katram skolēnam jānodrošina 3 m², nodarbībā drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 izglītojamie.

8. Ievērot skolas tualetēs šādus ierobežojumus – vienlaicīgi tualetē drīkst atrasties 4 personas.

9. Atļaut skolēniem apmeklēt tualeti stundu laikā, dodoties uz tualeti pa vienam.

10. Mācību priekšmetu skolotājiem vēdināt klašu telpas katru starpbrīdi, gaisa monitoringu veikt, tiklīdz Skolā ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji. Datorklasē pēc katras stundas, dabaszinību kabinetos pēc laboratorijas darbu veikšanas un citos kabinetos pēc vajadzības mācību priekšmeta skolotājam dezinficēt darba virsmas. Dezinfekcija nenotiek skolēnu klātbūtnē.

11. Pilngadīgām personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm aizliegts atrasties skolas telpās, nepilngadīgos skolēnus ar elpceļu infekcijas pazīmēm nodrošināt ar sejas masku, izolēt medicīnas kabinetā, izsaukt skolēnu vecākus.

12. Apkopējām ievērot apstiprināto Telpu uzkopšanas plānu.

13. Vecāki un citas personas skolā ierodas pēc iepriekšēja pieraksta, ierodoties skolā, lieto sejas maskas.

14. Atbildīgās personas:
14.1. par izglītības procesa organizēšanu un brīdinājuma un informatīvo zīmju izvietošanu – direktores vietniece izglītības jomā Elga Krone-Kalniņa;
14.2. par distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu – direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Jūlija Zeļenska;
14.3. par skolēnu informēšanu, par skolēnu ierašanos uz testēšanu un sadarbpējīgu sertifikātu iesniegšanu, par skolēnu ierašanos skolā – klašu koordinatores Judīte Emsiņa, Sandra Bērziņa;
14.4. par ziņu apkopošanu par sadarbspējīgiem sertifikātiem un testēšanu – lietvedības pārzine Valda Štāle;
14.5. par skolēnu un darbinieku testēšanu, par skolēnu un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību  – medicīnas māsa Ilze Laidiņa;
14.6. par skolēnu ierašanos skolā – ēkas dežuranti Uldis Caune un Daina Potapova;
14.7. par izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa novērošanu – dežurējošais administrators.

15. Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev.

 

Direktors

N. Smilga

Štāle 67611023