Par izglītības procesa organizāciju

RĪKOJUMS

25.08.2020.

Nr. VSV14-20-28-rs

Par izglītības procesa organizāciju, sākot no 2020. gada 1. septembra

Pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.08.2020. rīkojumu Nr. DIKS-20-75-rs un Rīgas 14.vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. VSV14-20-3-nts “Rīgas 14.vidusskolas Kārtība izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”, noteikt:

1. No 2020. gada 1. septembra izmantot izglītības procesa īstenošanas A modeli (mācību stundas visās klasēs notiek klātienē, konsultācijas - attālināti).

2. 2020. gada 1. septembrī organizēt svinīgo pasākumu skolas pagalmā plkst. 11.00 pa klašu grupām.

3. Nodrošināt ar brīdinājuma uzrakstiem un uzlīmēm uz skolas durvīm un tualetēs par 2 m distances ievērošanu un roku dezinfekciju, kā arī aizliegumu skolas telpās atrasties personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm.

4. Skolā ienākot, obligāti dezinficēt rokas.

5. Skolēnu un pedagogu plūsmu nodrošināt pa galvenajām kāpnēm, uz 8.,9.,11.kabinetu un zēnu tualeti, pa rezerves kāpnēm uz bibliotēku, 3., 6., 7.kabinetu.

6. Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro. Interešu izglītības nodarbībās starp skolēniem jāievēro 2 m distance.

7. Ievērot skolas tualetēs šādus ierobežojumus – vienlaicīgi tualetē drīkst atrasties 4 personas.

8. Atļaut skolēniem apmeklēt tualeti stundu laikā, dodoties uz tualeti pa vienam.

9. Vēdināt telpas katru starpbrīdi. Datorklasē pēc katras stundas, dabaszinību kabinetos pēc laboratorijas darbu veikšanas un citos kabinetos pēc vajadzības mācību priekšmeta skolotājam dezinficēt darba virsmas. Dezinfekcija nenotiek skolēnu klātbūtnē.

10. Pilngadīgām personām ar elpceļu infekcijas pazīmēm aizliegts atrasties skolas telpās, nepilngadīgos skolēnus ar elpceļu infekcijas pazīmēm nodrošināt ar sejas masku, izolēt medicīnas kabinetā, izsaukt skolēnu vecākus.

11. Apkopējām ievērot apstiprināto Telpu uzkopšanas plānu.

12. Riska grupas darbinieki drīkst lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskas, sejas aizsargi).

13. Vecāki un citas personas skolā ierodas pēc iepriekšēja pieraksta, ierodoties skolā lieto sejas maskas.

14. Atbildīgās personas:

14.1. par izglītības procesa organizēšanu un brīdinājuma un informatīvo zīmju izvietošanu – direktores vietniece izglītības jomā Elga Krone-Kalniņa;

14.2. par distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu – direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Jūlija Zeļenska.

14.3. par skolēnu veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu – klašu koordinatores Judīte Emsiņa, Sandra Bērziņa.

14.4. par darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību – dežurējošais administrators.

15. Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev.


Direktore N. Smilga

Štāle 67614946