Darba kārtības noteikumi

2019. gada 14. augustā Nr.VSV14-19-2-nts

I. Vispārīgie jautājumi

1. Rīgas 14. vidusskolas (turpmāk - Skola) Iekšējās kārtības noteikumi ir neatņemama Darba kārtības noteikumu (turpmāk - Noteikumi) sastāvdaļa.

2. Noteikumi nodrošina Skolā vienotu darba kārtību, kas ir saistoša visiem Skolas darbiniekiem (turpmāk - darbinieki).

3. Darbinieks ar Noteikumiem iepazīstas, apliecinot to ar parakstu.

4. Ar Noteikumiem darbinieki var iepazīties Skolas Metodiskajā kabinetā, Skolas mājas lapā, Skolas lietvedībā, pie Skolas direktora un direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā.

II. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana

5. Darba tiesiskās attiecības nodibina rakstveidā, noslēdzot darba līgumu starp darba devēju- direktoru - no vienas puses un darbinieku no otras puses. Darba līguma viens eksemplārs atrodas pie darbinieka, otrs – pie darba devēja.

6. Pirms darba līguma slēgšanas darbinieks iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu par pieņemšanu darbā;

6.2. dzīves gājumu (curriculum vitae);

6.3. diploma vai cita izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

6.4. pases kopiju (uzrādot oriģinālu);

6.5.izziņu no ģimenes ārsta.

7. Darbinieka pienākums ir 5 darba dienu laikā informēt Skolas direktoru par personas apliecinošu dokumentu vai deklarētās dzīvesvietas adreses nomaiņu.

8. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, direktors izdod rīkojumu.

9. Slēdzot darba līgumu, direktors iepazīstina darbinieku ar:

9.1. darba pienākumiem un darba apstākļiem;

9.2. šiem Noteikumiem;

9.3. izskaidro darbiniekam viņa tiesības un pienākumus, izsniedz amata aprakstu;

9.4. veic ievadinstruktāžu.

10. Darbiniekam iekārto personas lietu, kurā ir darba līgums, izglītības dokumentu kopijas, pases kopija, rīkojuma kopija par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, amata apraksts.

11. Darbinieku personas lietas atrodas Skolas lietvedībā.

12. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu direktors izdod rīkojumu, kurā norāda pamatojumu.

13. Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas darbinieka personas lietu nodod arhīvā. Pedagogu tālākizglītības dokumentu kopijas atrodas skolotāja personas lietā.

14. Darbinieka medicīnas grāmatiņa atrodas pie Skolas medmāsas. Katra darbinieka pienākums ir laikus veikt medicīnisko pārbaudi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

15. Darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, darba samaksu, ieturētajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu.

II. Darba organizācija

16. Darba dienās Skola atvērta no plkst. 745 līdz 2130. Brīvdienās un svētku dienās Skola slēgta. Šajā laikā pasākumi notiek ar direktora atļauju. Skolā ir piecu dienu darba nedēļa (no pirmdienas līdz piektdienai):

16.1. pedagogu darba laiks ir normēts un nepārsniedz Darba likumā pieļautās 40 stundas nedēļā. Pedagogi strādā atbilstoši tarificētajām stundu likmēm, veicot papildu pienākumus saskaņā ar darba līgumu un direktora rīkojumiem;

16.2. Skolēnu brīvlaikos darbs notiek pēc iepriekš sastādīta darba grafika, ievērojot tarificēto stundu skaitu; var tikt paredzēts darbs attālinātā režīmā – pedagogs ir sazvanāms un atrodas pie datora, datoram ir interneta pieslēgums;

16.3. Tehniskajiem darbiniekiem ir noteikta 40 stundu darba nedēļa, ja darbinieks strādā pilnas slodzes darbu.

17. Mācību stundas sākas plkst. 815

18. Mācību stundu, konsultāciju un interešu izglītības nodarbību sarakstus apstiprina direktors.

19. Medicīniskā kabineta darba laiks noteikts saskaņā ar direktora apstiprinātu grafiku.

20. Lietvedības darba laiks noteikts saskaņā ar direktora apstiprinātu grafiku.

21. Direktora pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 1000 līdz 1300, ceturtdienās no 1700 līdz 1900

22. Bibliotēkas darba laiks noteikts saskaņā ar direktora apstiprinātu grafiku.

23. Par pasākumiem ārpus Skolas, kuros darbinieki piedalās kopā ar skolēniem, direktors izdod rīkojumu, nosakot atbildību.

24. Bez saskaņošanas ar direktoru aizliegts:

24.1. mainīt apstiprinātos mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstus (grafikus), saīsināt vai pagarināt mācību stundu, nodarbību un starpbrīžu ilgumu;

24.2. darba laikā organizēt nesaskaņotas sapulces, sēdes un citus pasākumus;

24.3. darba laikā veikt sabiedriskos pienākumus un citus pienākumus, kas nav saistīti ar amata aprakstā noteiktajiem;

24.4. uzturēties Skolas telpās bez direktora atļaujas brīvdienās un svētku dienās, kā arī darba dienās pēc plkst. 2130, izņemot ēkas uzraugus un apkopējus.

25. Darbinieku sanāksmes vai sēdes ilgums nedrīkst pārsniegt 3 stundas.

26. Pedagogi Skolā veic dežūras saskaņā ar apstiprinātu grafiku un kārtību.

27. Darbinieku darba laiku un pienākumus skolēnu brīvdienās nosaka Skolas direktors.

28. Tehniskie darbinieki darba pienākumus veic atbilstoši direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā apstiprinātam darba grafikam.

29. Darbinieku nostrādāto darba laiku uzrāda darba laika uzskaites tabulā, ko aizpilda direktora vietnieki.

30. Darbinieks par savu pārejošo darbnespēju nekavējoties paziņo Skolas administrācijai (mutiski, telefoniski - pats vai ar citas personas starpniecību) saslimšanas dienā. Darbinieka darbnespēju apstiprina darbnespējas lapa. Par darbnespējas lapas saņemšanu tās izsniegšanas dienā un katras darba nespējas lapas pagarināšanas dienā darbinieks paziņo Skolas administrācijai. Darbinieks darbnespējas lapas (A lapa) iesniedz papīra formātā pirmajā darba dienā pēc darbnespējas, turpmākās izsniegtās darbnespējas lapas (B lapa) savlaicīgi jāiesniedz papīra formātā vai sūtot elektroniski uz skolas e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ja darbnespējas lapas netiek iesniegtas savlaicīgi, tiek sastādīts akts par neierašanos darbā un darba laika uzskaites tabelē atzīmēta darbinieka neattaisnota neierašanās darbā.

31. Pedagogi Skolā ierodas 15 minūtes pirms stundu sākuma.

32. Ieraksti par skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti tiek veikti elektroniskos žurnālos. Katras nedēļas pirmdienā vai pēc iekšējās uzraudzības grafika var tikt veikta administratīvā elektroniskā žurnāla pārbaude, par konstatētajām nepilnībām tiek veikts ieraksts žurnālu pārbaudē. Saņemot E-klases e-pastā vēstuli par konstatētajām nepilnībām, pedagogam tās jānovērš divu darba dienu laikā, veicot ierakstu „Izpildīts”.

33. Katram pedagogam jāievēro Skolas noteiktās prasības pedagoģiskās dokumentācijas kārtošanā:

33.1. mācību gada laikā jāiesniedz dokumentācija atbilstoši apstiprinātajai ciklogrammai;

33.2. jāizmanto Skolas piešķirtais e-pasts vai E-klases pasts; katru darba dienu neatkarīgi no pedagoga stundu grafika un konsultāciju laikiem jāizlasa e-pasta ziņojumi. Svarīgās un obligāti izpildāmās e-pasta vēstules atzīmētas ar norādi „Svarīgi!”, informējošās – ar norādi „Informācijai”; oficiālajai sarakstei jāizmanto tikai Skolas piešķirtais e- pasts vai E-klases e-pasts.

33.3. visiem ierakstiem e-žurnālā jābūt regulāriem un precīziem, ievērojot ierakstītās mācību stundas automātisko laika kontroli;

33.4. katra mēneša, semestra un mācību gada beigās klases audzinātāji un koordinatori veic kavējumu kopsavilkumus;

33.5. katrā mācību priekšmetā jāatspoguļo:

a) mācību stundu kavējumi pamatskolas un klātienes klasēs un stundu tematika atbilstoši Metodiskajā komisijā apstiprinātajam mācību satura plānojumam;

b) vērtējumi (ballēs) mēnesī ne mazāk kā noteikts Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā;

33.6. visiem ierakstiem interešu un individuālo nodarbību  žurnālos jābūt regulāriem un precīziem;

33.7. pamatizglītības programmā skolotājam vērtējumi jāatspoguļo skolēna dienasgrāmatā; klases audzinātājs par skolēnu sekmību un stundu kavējumiem regulāri informē vecākus, vecākiem ir iespējas iepazīties ar viņu bērnu sekmēm;

33.8. klases audzinātājs raksta audzināšanas darba plānu un veido portfolio. Klases audzinātāja  portfolio jāiekļauj:

a) ziņas par skolēniem un sadarbību ar viņiem;

b) skolēnu izpētes materiāli;

c) sadarbība ar ģimeni;

d) pasākumu apmeklējumu uzskaite;

e) skolēnu pašvērtējumi audzināšanas stundās un pasākumos;

f) audzināšanas stundu plāni un materiāli;

g) vienoto audzināšanas stundu analīze;

33.9. klases audzinātājs mācību gada noslēgumā līdz 25. jūnijam veic ierakstus skolēnu personu lietās. Skolēnu personu lietas atrodas Skolas lietvedībā;

33.10. semestra un mācību gada beigās klases audzinātāji un koordinatori skolēniem izsniedz liecības ar vērtējumiem visos mācību stundu plānā norādītajos mācību priekšmetos.

34. Visiem skolotājiem konsekventi jāraugās, lai skolēni izpildītu Skolas Iekšējās kārtības noteikumus. To neievērošanas gadījumā skolotājam nekavējoties jānovērš nekārtības, jāveic ieraksti apmeklējuma uzskaites žurnālā un jārīkojas pēc Iekšējās kārtības noteikumos aprakstītā rīcības plāna (XI sadaļa – Atbildība par noteikumu neievērošanu).

35. Katram skolotājam laikus un precīzi jāizpilda Skolas administrācijas un Metodisko komisiju vadītāju rīkojumi, ieteikumi un citi uzdevumi.

36. Pedagogs, plānojot savu tālākizglītību, sadarbojas ar Skolas direktoru saskaņā ar apstiprināto tālākizglītības plānu un spēka esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši pedagoga ieņemamajam amatam. Ja plānotie kursi notiek pedagoga mācību stundu, konsultāciju vai atbalsta personāla darba laikā, pirms pieteikšanās uz kursiem jāiesniedz rakstisks iesniegums Skolas direktoram. Pieteikties un apmeklēt kursus drīkst pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas. Pieteikšanās uz konferencēm, semināriem, meistarklasēm un citiem pieredzes moduļa pasākumiem notiek, saņemot Skolas administrācijas personīgu uzaicinājumu vai rakstiski izsakot savu vēlmi piedalīties pieredzes moduļa pasākumos. Pārsūtītām vēstulēm par kursiem, semināriem un konferencēm no skolas oficiālā e-pasta Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ir tikai informatīvs raksturs, tās nav jāuzskata par personisku uzaicinājumu vai saskaņojumu kursu, semināru, konferenču vai meistarklašu apmeklēšanai. Pēc kursu apliecības saņemšanas 5 darba dienu laikā Skolas lietvedībā jāiesniedz apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

IV. Darba samaksa

37. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai tarifikācijā, vai darba līgumā noteikto darba algu, piemaksas par papildus darbu vai kvalitāti.

38. Darbinieku darba algas aprēķinus veic pašvaldības grāmatvedība, pamatojoties uz iesniegtajām tarifikācijām, darba laika uzskaites tabulām un Skolas direktora rīkojumiem.

39. Darba samaksa notiek ar pārskaitījumu uz darbinieka iesniegumā minēto bankas kontu.

40. Darbinieks saņem sagatavotu darba samaksas aprēķinu uz piešķirto e-pastu edu.riga.lv. Katra tarifikācijas perioda sākumā Skolas direktora norādītajā laikā pedagoģiskajam darbiniekam jāierodas parakstīties par tarifikācijas saņemšanu, informācija par noteikto algas likmi un tarifikācijas izdruka ir aizlīmētā aploksnē. Algas likmi var noteikt, pamatojoties uz katra mācību gada kvalitātes kritērijiem, kurus apspriež metodiskajās komisijās un apstiprina Metodiskā padome. Pedagoga novērtējumu atbilstoši apstiprinātiem kritērijiem mācību gada beigās veic pats pedagogs, metodiskās komisijas vadītājs un administrācija, pamatojoties uz iesniegto pedagoga pašvērtējumu, ierakstiem e- žurnālā un citiem dokumentāliem pierādījumiem.

41. Ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, darba devējam ir pienākums izmaksāt vidējo izpeļņu Darba likuma noteiktos gadījumos.

V. Atvaļinājumi

42. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekiem piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar direktora apstiprinātu atvaļinājuma grafiku, ar kuru darbinieki var iepazīties Skolas lietvedībā.

43. Darbinieks līdz 1. aprīlim vai divus mēnešus pirms plānotā ikgadējā atvaļinājuma vai atvaļinājuma daļas iesniedz direktoram iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu. Ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana pedagogiem notiek, ievērojot atvaļinājuma atlikumu uz katra gada 1.septembri. Samaksu par atvaļinājumu darbinieks saņem Darba likumā noteiktajā kārtībā, iesniegumā norādot samaksas saņemšanas laiku.

44. Pedagogiem un atbalsta personālam ikgadējo atmaksāto atvaļinājumu piešķir skolēnu brīvdienās.

45. Pedagogiem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kopējais ilgums ir astoņas kalendāra nedēļas, tehniskajiem darbiniekiem ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas. Darba līgumā vai darba koplīgumā nosaka gadījumus, kad darbiniekam piešķirams ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums. Papildatvaļinājums par bērniem līdz 14 gadu vecumam tiek piešķirts Darba likumā noteiktajā kārtībā.

46. Darbiniekam un direktoram vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā piešķir pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

47. Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē (saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu), piešķir mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās.

48. Darbiniekam valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir mācību atvaļinājumu, kas nav īsāks par 20 darba dienām gadā.

49. Pēc darbinieka motivēta lūguma direktors var piešķirt darbiniekam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.

50. Darbinieks paziņo direktoram par savu pārejošo darbnespēju atvaļinājuma laikā pirmajā darbnespējas dienā.

51. Darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā direktors pārceļ vai pagarina atvaļinājumu par pārejošas darbnespējas dienu skaitu. Par šīm dienām papildu atvaļinājuma naudu neizmaksā.

VI . Apbalvojumi un pamudinājumi

52. Direktors var:

52.1. izteikt pateicību;

52.2. apbalvot ar Skolas Goda rakstu (Atzinības rakstu vai citu Skolas apbalvojumu);

52.3. ieteikt apbalvot ar pašvaldības, Izglītības un zinātnes ministrijas, valdības un valsts apbalvojumiem;

52.4. piešķirt papildus atvaļinājumu.

VII. Darbinieku uzvedības noteikumi

53. Darbinieks Skolā nedrīkst smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, atrasties alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.

54. Darbinieks Skolā nedrīkst atrasties ar saslimstību, kas rada vai var radīt draudus citu darbinieku vai skolēnu drošībai vai veselībai.

55. Darbinieka pienākums ir rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu Skolā, kā arī par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu draudošus vai jau radušos zaudējumus.

56. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot direktoram un atbildīgajiem dienestiem par iepriekšminētajiem šķēršļiem, zaudējumu rašanās draudiem vai jau esošiem zaudējumiem.

57. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot direktoram un atbildīgajiem dienestiem par nelaimes gadījumiem ar skolēniem un darbiniekiem.

58. Darbiniekam pienākums ir neizpaust viņa rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, tai skaitā informāciju par savu atalgojumu, un ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Darbinieka pienākums ir ievērot Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksu (pieejams Metodiskajā kabinetā un Rīgas domes mājas lapā).

59. Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai veic to nepienācīgi vai citādas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam ir pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus.

60. Darbinieks izmanto saudzīgi un taupīgi Skolas inventāru un resursus. Mācību gada sākumā līdz 1.oktobrim kabinetos tiek veikta materiālo vērtību un mācību grāmatu uzskaite, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā un bibliotekārs sastāda aktus, kurus paraksta atbildīgie skolotāji. Mācību gada beigās līdz 25. jūnijam aktā fiksētās materiālās vērtības tiek nodotas direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā, mācību grāmatas – bibliotēkā.

VIII. Disciplinārie sodi

61. Par Skolas iekšējo normatīvo aktu, darba līguma vai šo noteikumu neievērošanu un direktora rīkojumu nepildīšanu, darbiniekam piemēro Darba likuma 58., 90. un 101. pantā noteiktos sodus.

62. Par disciplinārsoda piemērošanu darbiniekam direktors izdod rīkojumu. Darbinieks iepazīstas, apliecinot ar parakstu.

IX. Darba aizsardzības pasākumi Skolā

63. Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. Darba aizsardzības pasākumus nosaka Darba aizsardzības likums un Darba koplīgums.

64. Darba aizsardzības sistēma ietver: darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi, darba vides iekšējo uzraudzību un konsultēšanos ar darbiniekiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

65. Ar direktora rīkojumu Skolā tiek noteikta atbildīgā persona par darba aizsardzību. Atbildīgā persona par darba aizsardzību veic instruktāžu darba vietā Darba aizsardzības likumā noteiktos gadījumos, par ko katrs darbinieks parakstās instruktāžas žurnālos, regulāri izveido darba vides iekšējās uzraudzības plānu, izdara atzīmes par tā izpildi.

66. Skolā ir izstrādāti darba aizsardzības noteikumi katrai darba vietai un atsevišķu darbu veikšanai, visu darbinieku pienākums ir ievērot darba aizsardzības noteikumus savās darba vietās.

67. Mācību priekšmetu pedagogiem 2 reizes gadā, kā arī katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, jāiepazīstina izglītojamos ar darba aizsardzības noteikumiem attiecīgajā vidē, par ko izglītojamie parakstās e-žurnāla pielikumā.

68. Atbildīgajiem par mācību kabinetu redzamā vietā jānovieto darba drošības instrukcijas. Atbildīgā persona par darba aizsardzību redzamās vietās izvieto evakuācijas plānus ar rīcības noteikumiem, ar operatīvo dienestu tālruņu numuriem, kā arī iezīmē ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm bīstamās vietas ēkā un ar informatīvām zīmēm evakuācijas ceļus un izejas no ēkas.

X. Darba attiecības pie cita darba devēja un amatu savienošana Skolā

69. Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem, ja tas nav pretrunā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un ja darbinieks to ir saskaņojis ar Iestādes vadītāju

70. Darbs pie cita darba devēja darbiniekam jāsaskaņo ar Skolas direktoru pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Skolu. Darbinieks rakstveidā informē Skolas direktoru par pie cita darba devēja, norādot blakusdarba veikšanas vietu (iestādi), amatu un darba laiku, stājoties darbā Skolā, un atkārtoti savlaicīgi pirms jaunu darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar citu darba devēju. Iestādes vadītājs pēc iesnieguma izvērtēšanas vizē to ar atzīmi “Saskaņots” vai “Nesaskaņots”, norādot nesaskaņošanas iemeslu. Iesnieguma oriģināls tiek glabāts personas lietā, iesnieguma kopija tiek izsniegta darbiniekam.

71. Pedagoģiskajam darbiniekam darbs pie cita darba devēja ir jāsaskaņo katru gadu līdz 1.septembrim, iesniedzot Skolas direktoram darba grafiku pie cita darba devēja.

72. Direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā, lietvedības pārzinim un medmāsai darbs pie cita darba devēja jāsaskaņo katru reizi, kad darbiniekam mainās darba laiks citā darba vietā, iesniedzot Iestādes vadītājam darba grafiku pie cita darba devēja. Pārējiem saimnieciskajiem darbiniekiem rakstiski jāinformē jāinformē par noslēgtajiem darba līgumiem ar citiem darba devējiem.

73. Skolas direktoram ir tiesības nesaskaņot darbinieka blakus darba veikšanu, ciktāl tas attaisnojams ar Skolas pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši, ja šāds blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi Skolā.

74. Valsts amatpersonu amata savienošanu ierobežo likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Valsts amatpersona, kas vēlas savienot amatu ar citu amatu (akreditācijas, vērtēšanas, vēlēšanu vai citu komisijas locekļu amatu, uzņēmuma līguma, honorārlīguma vai pilnvarojuma pildīšanu u.c.) un šāda amatu pildīšana ir pieļaujama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vienu mēnesi pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz Skolas direktoram lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. Skolas direktors izvērtē, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, mēneša laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai. Atļauju vai atteikumu darbinieka – valsts amatpersonas amatu savienošanai noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu.

75. Darbinieks var savienot amatus Iestādē, ja viņa izglītība, kvalifikācija, prasmes un iemaņas atbilst konkrētā amata apraksta prasībām un kopīgs darba laiks nepārsniedz 40 stundas nedēļā.   

76. Ja darbinieks, kas ir valsts amatpersona, veic pedagoģisko darbību pie cita darba devēja, rakstisks lūgums Skolas direktoram jāiesniedz savlaicīgi pirms katra mācību gada, norādot darba slodzi pie cita darba devēja, un atkārtoti pirms katrām darba slodzes izmaiņām pie cita darba devēja. Skolas direktors izvērtē, vai darbs pie cita darba devēja nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, un saskaņo amatu savienošanu vai rakstiski informē darbinieku par saskaņojuma atteikumu, pamatojot savu lēmumu.

77. Ja darbinieks pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā (pieņemšanas darbā vai iekļaušanas komisijā) vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu Iestādē ir aizliegta, septiņu dienu laikā darbiniekam ir pienākums rakstveidā paziņot Skolas direktoram par to, ka darbinieks ieņem vienu vai vairākus amatus (pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu), kuru savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta; iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīgā amata.

78. Ja darbinieks pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā (pieņemšanas darbā vai iekļaušanas komisijā) vienlaikus veic saimniecisko darbību, pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu, kuru savienošana ar valsts amatpersonas amatu Skolā ir aizliegta, darbinieks triju mēnešu laikā no amatā stāšanās dienas izbeidz saimniecisko darbību, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi.

XI. Skolas direktora aizvietošana

79. Skolas direktora prombūtnē viņu var aizvietot darbinieks, kas ir valsts amatpersona. Iestādes vadītāja pienākumu izpildītājam pienākumu pildīšanas laikā ir jāievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu vadītāju darba kārtības noteikumi. Uz darbinieku, kas aizvieto valsts amatpersonu, attiecas tādi paši amata savienošanas ierobežojumi, kādi attiecas uz aizvietojamo valsts amatpersonu.

XII. Citi jautājumi

80. Darba devējs atlīdzina tos darbinieku izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī radušies ar darba devēja piekrišanu (Darba likuma 76. pants).

81. Darba devējs atlīdzina tos zaudējumus, kuri darbiniekiem, veicot darbu, radušies darba aprīkojuma bojājumu vai bojāejas dēļ un par kuriem darbinieks nav vainojams, taču jābūt darbiniekam piederošā darba aprīkojuma izmantošanas nolīgumam (Darba likuma 77. pants).

82. Skolas telefoni ir pieejami katram darbiniekam- darba jautājumos var izmantot visus skolas tālruņus. Telefona sarunās ievērot ilgumu un nepārsniegt 5 minūtes.

83. Skolas darbinieki var bez maksas izmantot Skolas kopētāju, datortehniku, kā arī interneta pieslēguma pakalpojumus, ja tas attiecas uz darba uzdevumu veikšanu, ievērojot Metodiskās padomes pieņemtos lēmumus.

XI. Darba kartības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kartība

84. Darba kārtības noteikumus apstiprina Skolas direktors.

85. Grozījumus Darba kārtības noteikumos veic pēc direktora vai vienas trešdaļas darbinieku priekšlikuma. Tos apstiprina Skolas direktors.

Direktore
N. Smilga

Štāle 67611023