Skolas attīstības plāns 2019. - 2022. gadam

Rīgas 14. vidusskolas misija, vīzija un vērtības

Izglītības sistēmas attīstībai un mērķiem ir nozīmīga vieta Eiropas Savienības un Latvijas stratēģiskās plānošanas dokumentos un ilgtermiņa plānos.

„Latvija 2030” izvirzītais mērķis – izveidot Latvijā vienu no labākajām sākuma, pamata un vidējās izglītības sistēmām Eiropas Savienībā, kā arī kļūt par vienu no līderēm pieaugušo izglītības pieejamības un izmantošanas ziņā. Rīgas 14.vidusskolas misija, vīzija un vērtības, pārņemot Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas izglītības programmu īstenošanu, ir atbilstošas izvirzītajiem pieaugušo izglītības mērķiem un uzdevumiem.

Rīgas 14. vidusskolas misija – īstenojot vispārējās izglītības programmas pamata un vidējā izglītības pakāpē jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem un pieaugušajiem, dot iespēju savienot mācības ar darbu, radīt optimālu vidi personības pašattīstībai un veidot pozitīvu attieksmi pret izglītošanos mūža garumā.

Mūsu vīzija – Rīgas 14. vidusskola ir mūsdienīga, iedvesmojoša, radoša, atvērta un droša pieaugušo formālās un neformālās izglītības iestāde, kurā, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un integrējot tālmācības elementus mācību procesā, nodrošināta daudzveidīga pieeja interesantam, interaktīvam un kvalitatīvam mācību saturam pamata un vidējā izglītības pakāpē, kurā katrs var apgūt nepieciešamās iemaņas un papildināt savas zināšanas, kā arī attīstīt pilsonisko apziņu un prasmes.

Mūsu vērtības – radoši cilvēki, kas līdzatbildīgi iesaistīti kvalitatīvā mācību procesā un daudzveidīgu pasākumu organizēšanā un līdzdalībā, katra darbinieka un skolēna personiska atbildība par skolas labo vārdu.

Rīgas 14. vidusskolas vispārīgs raksturojums

Rīgas 14. vidusskola (turpmāk tekstā – skola) (līdz 2019. gada 1. augustam Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola) ir Rīgas domes dibināta vispārējās vidējās izglītības, kurasdarbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi par valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Rīgas domes lēmumi, skolas nolikums, kā arī citi normatīvie dokumenti. Skola ir patstāvīga izglītības procesa realizēšanā, finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.Skolas adrese – Margrietas iela 4, Rīgā.

Skola īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Vidējā izglītības pakāpē tiek īstenotas gan klātienes, gan neklātienes izglītības programmas. Visās programmās tiek izmantoti tālmācības elementi. Skola īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas arī Iļģuciema cietumā, adrese – Tvaikoņu iela 3, Rīgā. Skola dod iespēju iegūt vispārējo izglītību personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju apmeklēt izglītības iestādi pilna laika klātienes izglītības programmas apguvei.

Skolā tiek īstenotas piecas interešu izglītības programmas - drāmas studija, mūzikas pulciņš, jaunatnes iniciatīvas vadības skola (skolēnu pašpārvalde), novadpētniecības pulciņš un mākslinieciskā jaunrade pedagogi.

Skolā strādā kvalificēti skolotāji, kuri spēj sniegt izglītojamajiem noturīgas zināšanas un prasmes. To apliecina mācību sasniegumi ikdienas darbā, sasniegumi interešu izglītības konkursos un skatēs, skolas īstenotajos projektos. Skolā darbojas atbalsta personāla komisija, kas sniedz daudzveidīgu atbalstu vecākiem un skolēniem mācību grūtību pārvarēšanā.

Skolu vada direktore Nora Smilga, skolas administrācijā ir direktores vietniece izglītības jomā Elga Krone – Kalniņa un direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Jūlija Zeļenska.

2019./2020. mācību gadā kopējais skolēnu skaits skolā nedaudz palielinājies, palielinoties vidusskolēnu skaitam.

 

Mācību gads

Skolēnu skaits

uz 01.09.

Skolēnu skaits pamatskolas klases

Tai skaitā Iļģuciema cietuma pamatskolas klasēs

Skolēnu skaits vidusskolas klasēs

Tai skaitā Iļģuciema cietuma vidusskolas klasēs

2017./2018.

246

40

19

206

20

2018./2019.

215

52

19

163

14

2019./2020.

223

42

21

181

13

Skolas īpašie piedāvājumi ir skolas tradicionālie pasākumi un daudzveidīgi mācību mēnešu pasākumi. Skolā tiek īstenoti programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi.

Skolai ir mājas lapa, kurā tiek ievietota aktuālā informācija, dokumenti, mācību stundu un konsultāciju saraksts, skolas pārbaudes darbu grafiks.

Mācību darbā visos mācību priekšmetos visās īstenotajās izglītības programmās tiek izmantotas interneta vietnes http://macibas.e-skola.lv , uzdevumi .lv, soma.lv

Skolēniem pieejamas konsultācijas un individuālās nodarbības visos mācību priekšmetos. Skola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas

mācību pārtraukšanas samazināšana” (PuMPuRS), katru mācību gadu īstenojot vairāk kā 30 individuālā atbalsta plānus.

Skola saņem normatīvajiem aktiem atbilstošu finansējumu pedagoģiskā un tehniskā personāla darba samaksas nodrošināšanai, kā arī finansējumu no pašvaldības budžeta iestādes uzturēšanas izdevumiem.

Rīgas 14. vidusskolas īstenotās izglītības programmas

Nr.

IP kods

IP nosaukums

Informācija licencē

Informācija akreditācijas lapā

Licences Nr.

Licences izsniegšanas datums (dd.mm.gggg.)

Licences derīguma termiņš (dd.mm.gggg.)

Akredi-tācijas lapas Nr.

Akreditācijas lapas datums (dd.mm.gggg.)

Akreditācijas termiņš (dd.mm.gggg.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

1.

23011112

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma

V-9876

11.06.2018.

beztermiņa

11673

20.12.2016.

 

21.12.2022.

4.

31011012

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

9066

26.06.2009.

beztermiņa

10403

20.12.2016.

21.12.2022.

5.

31011013 neklātiene

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

V-2293

02.06.2010.

beztermiņa

10404

20.12.2016.

21.12.2022.

6.

 

31012013

neklātiene

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

V-6456

30.05.2013.

beztermiņa

 

10445

24.01.2017.

21.12.2022.

Attīstības prioritāšu 2016.-2018. gadam izpilde

Pamatjomas

Prioritāte

Izpilde

 

2016. gads

Mācību saturs

Skolas pārbaudes darbu saturs, tā izvērtēšana

Izpildīts. Skolas pārbaudes darbu saturs izvērtēts, pilnveidota vienoto pārbaudes darbu sistēma, noteikts vienots pārbaudes darbu noformējums un vienota vērtēšanas skala. Darbs pie pārbaudes darbu aktualizēšanas turpinās katra mācību gada noslēgumā, izvērtējot mācību sasniegumus un veidojot pedagogu pašvērtējumus.

Mācīšana un mācīšanās

Skolēnu zināšanu un prasmju diagnosticēšana

Izpildīts. Aktualizēts un pilnveidots diagnosticējošo darbu saturs, tiek veikta skolas noteiktā diagnostika mācību gada sākumā un pirms valsts pārbaudes darbiem, mācību gada laikā atbilstoši vajadzībām. Diagnostikā tiek izmantoti IT resursi.

Skolas vide

Skolas tēla popularizēšana

Izpildīts. Skolas mājas lapā ievietota informācija par iespējām mācīties, ir veikta skolas īstenoto izglītības programmu popularizēšana gan pašvaldībā, gan apkārtējos uzņēmumos un iestādēs. Darbs jāturpina, piesaistot jaunus skolēnus.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas pašnovērtējums 2010.-2016. gadam

Izpildīts. Veiksmīga skolas akreditācija, izglītības iestāde un izglītības programmas akreditētas līdz 2022. gadam.

 

2017. gads

Mācību saturs

Metodisko paņēmienu izvēle mācību satura plānošanā

Izpildīts – ir izvēlēti daudzveidīgi metodiskie paņēmieni, plānojot mācību satura apguvi. Darbs turpinās, ņemot vērā diagnosticējošo darbu rezultātus un analizējot skolēnu sasniegumus.

Mācīšana un mācīšanās

Mācību sasniegumu vērtēšanas veidu un metodisko paņēmienu izmantošana mācību stundās un konsultācijās

Izpildīts daļēji. Skolotāji piedalījušies seminārā par vērtēšanas formu, veidu un paņēmienu izmantošanu mācību stundās un konsultācijās, dalījušies pieredzē savstarpējā stundu vērošanā. Darbs jāturpina, aktualizējot skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

Skolas vide

Skolas tēla popularizēšana

Izpildīts. Skolas mājas lapā ievietota informācija par iespējām mācīties, ir veikta skolas īstenoto izglītības programmu popularizēšana gan pašvaldībā, gan apkārtējos uzņēmumos un iestādēs. Izveidoti bukleti un afišas. Darbs jāturpina, piesaistot jaunus skolēnus.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Pedagoģisko darbinieku mācību gada darba kvalitātes novērtēšana

Izpildīts. Izveidota pedagogu iekšējā darba kvalitātes novērtēšanas sistēma, izvirzot vienotus kritērijus atbilstoši mācību gada prioritātēm.

 

2018.gads

Mācību saturs

Skolotāju metodiskais darbs e- mācību vidē

Izpildīts. Skolotāji turpina pilnveidot mācību saturu interneta vietnes www.e-skola.lv mācību mākonī http://macibas.e-skola.lv, kā arī izmanto mācību stundās un konsultācijās uzdevumus.lv, somu.lv u.c. e- resursus

Mācīšana un mācīšanās

E- mācību vides un citu IT resursu izmantošana mācību stundās un konsultācijās

Izpildīts. Darbs turpinās, jēgpilni izmantojot IT resursus mācību stundās un konsultācijās. Mācību gada sākumā izveidots plāns IT resursu jēgpilnai izmantošanai, skolotāji dalījušies pieredzē seminārā par mācību platformu Kahoot!, Padlet.com izmantošanu kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvē.

Skolas vide

Skolas tēla popularizēšana

Darbs turpinās, tiek aktīvi popularizētas skolas īstenotās izglītības programmas, apmeklējot dienas centrus un krīzes centrus Rīgā.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas attīstības prioritāšu izpildes izvērtēšana, jauna attīstības plāna veidošana

Izpildīts.

Galveno novērtēšanas kritēriju, kuri tika izvirzīti attīstības plānā 2016.-2018. gadam, izpilde:

 • visos mācību priekšmetos gan pamatskolā, gan vidusskolā izveidoti un tiek izmantoti daudzveidīgi e- mācību materiāli E-skolas mācību mākonī macibas.e-skola.lv , uzdevumi.lv – izpildīts, darbs tiek turpināts;
 • visos mācību priekšmetos gan pamatskolā, gan vidusskolā tiek izmantoti daudzveidīgi vērtēšanas veidi un paņēmieni – izpildīts daļēji, nepieciešams pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;
 • ir pilnveidota vienota ieskaišu datu sistēma - izpildīts, darbs tiek turpināts;
 • regulāri tiek veikti laboratorijas un pētnieciskie darbi dabaszinību mācību priekšmetos – izpildīts, darbs tiek turpināts;
 • izveidota un tiek izmantota pedagogu iekšējās novērtēšanas sistēma – izpildīts;
 • izveidots skolas pašvērtējuma ziņojums 2010. – 2016. gadam, pašvērtējuma ziņojums tiek katru mācību gadu aktualizēts – izpildīts;
 • skolas īstenotās izglītības programmas tiek daudzveidīgi popularizētas - izpildīts, darbs jāturpina.

Attīstības prioritātes 2019.-2022. gadam

Pamatjomas

2019./2020. mācību gads

2020./2021. mācību gads

2021./2022. mācību gads

Mācību saturs

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana izglītībā, izvēļu grozu izveidošana

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana 10. klasēs

Padziļināto kursu komplektu īstenošana vidusskolas klasēs

Mācīšana un mācīšanās

 

Skolēniem sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskās saites mācību stundās

Caurviju prasmju attīstīšana mācību stundās

Skolēnu sasniegumi

Mācību sasniegumu vērtēšana, e-klases ierakstu atbilstība Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai

   

Atbalsts skolēniem

 

Individuālais atbalsts kompetenču pieejas īstenošanā, individuālo plānu izveidošana un īstenošana mācību satura apguvē

 

Skolas vide

Skolas īstenoto izglītības programmu popularizēšana

 

Pozitīvas sadarbības popularizēšana

Skolas resursi

     

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Mācību priekšmetu jomu grupu izveidošana un koordinēšana,

skolas attīstības plāna 2019.-2022. gadam aktualizēšana

Pedagoģisko darba kvalitātes novērtēšana, snieguma līmeņu aprakstu veidošana

Skolas attīstības prioritāšu izpildes izvērtēšana, jauna attīstības plāna veidošana

Attīstības prioritāšu īstenošanas plāni


Pamatjoma

Mācību saturs

Atbildīgais - DVI

Prioritātes

 1. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana izglītībā, izvēļu grozu izveidošana
 2. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana 10. klasēs
 3. Padziļināto kursu komplektu īstenošana vidusskolas klasēs

Kur meklēt pierādījumus

Mērķis

No 2020. gada 1. septembra ieviest kompetenču pieejā balstītu mācību saturu atbilstoši noteikumiem par vispārējās vidējās izglītības standartu

Mācību priekšmetu programmas

VIIS

Edurio aptaujas

Kursu un stundu plāni 3 gadiem

Individuālie plāni

E-klase

Novērtēšanas kritēriji

 • Ir veikta Edurio skolēnu un skolotāju aptauja par izvēļu groziem
 • Ir izveidoti un apspriesti izvēļu grozi
 • Ir izveidoti kursu un stundu plāni 3 gadiem atbilstoši izvēļu groziem
 • Tiek īstenots kompetenču pieejā balstīta mācību saturs
 • Tiek veidoti individuālie plāni padziļināto kursu komplektu īstenošanā

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Skolēnu un skolotāju aptaujas par izvēļu groziem

DVI

2019.

Edurio platforma

D

Izvēļu grozu veidošana

 

JK, DVI, MP

2019.

vidējās izglītības standarts, “Skola 2030” materiāli

D

 

Kursu un stundu plāni 3 gadiem

DVI, MP

2019.-2020.

vidējās izglītības standarts, “Skola 2030” materiāli

D

 

Skolēnu individuālie plāni 3 gadiem, padziļināto kursu izvēle

 

DVI

2020.-2022.

vidējās izglītības standarts, “Skola 2030” materiāli

D

 


Pamatjoma

Mācīšana un mācīšanās

Atbildīgais - DVI

Prioritātes

 1. Skolēniem sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskās saites mācību stundās
 2. Caurviju prasmju attīstīšana mācību stundās

Kur meklēt pierādījumus

Mērķis

Mācību stundās īstenot vispārējās vidējās izglītības standarta prasības – izvirzīt skolēniem sasniedzamo rezultātu, nodrošināt daudzveidīgas atgriezeniskās saites, attīstīt caurviju prasmes

Mācību priekšmetu programmas

E-klase

Skolotāju pašvērtējumi

Stundu vērošanas materiāli

E- mācību materiāli

Skolēnu aptaujas

Novērtēšanas kritēriji

· Ir izvērtēta mācību stundu kvalitāte atbilstoši izvirzītajam mērķim

· Skolotāji gatavo kopīgas mācību stundas caurviju prasmju attīstīšanā

· Visi skolotāji izmanto daudzveidīgu IT resursus – uzdevumi.lv, soma.lv u.c.

· Skolotāji dalās pieredzē kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanā

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Mācību stundu sagatavošana, vērošana un kvalitātes izvērtējums

skolotāji, JK, MP

2020.-2022.

“Skola 2030” materiāli, mācību stundu materiāli

DVI

IT resursu jēgpilna izmantošana mācību stundās un individuālajā darbā

skolotāji, JK

2020.-2022.

vēroto stundu materiāli, e- mācību vides

 

DVI

Pieredzes apmaiņas semināri kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanā

DVI, MP

2020.-2022.

vēroto stundu materiāli

D

Skolēnu aptaujas

DVI

2020.-2022.

Edurio

D

 


Pamatjoma

Skolēnu sasniegumi

Atbildīgais - DVI

Prioritātes

 1. Mācību sasniegumu vērtēšana, e-klases ierakstu atbilstība skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai

 

Kur meklēt pierādījumus

Mērķis

Izveidot jaunu skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izvērtēt nepieciešamos labojumus

Mācību priekšmetu programmas

E- klase

Pārbaudes darbu grafiks

 

Novērtēšanas kritēriji

 • Ir izveidota un apstiprināta jauna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība no 2019. gada 1. septembra
 • Ir izvērtēti e- klases ieraksti
 • Ir veikti nepieciešamie labojumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Jaunas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izveidošana

DVI, MP

2019.

RD IKSD mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības paraugs

D

Skolas pārbaudes darbu grafika izveidošana

 

JK, DVI

2019.

izglītības programmas

D

 

Ieraksti e- klasē, to kvalitātes izvērtēšana

JK, DVI

2019.-2020.

e- klase, skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

D

 

Nepieciešamo izmaiņu veikšana mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā

 

DVI, MP

2020

skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

D

 


Pamatjoma

Atbalsts skolēniem

Atbildīgais - DVI

Prioritātes

 1. Individuālais atbalsts kompetenču pieejas īstenošanā, individuālo plānu izveidošana un īstenošana mācību satura apguvē

Kur meklēt pierādījumus

Mērķis

No 2020. gada 1. septembra ieviest kompetenču pieejā balstītu mācību saturu atbilstoši noteikumiem par vispārējās vidējās izglītības standartu

Mācību priekšmetu programmas

Kursu un stundu plāni 3 gadiem

Individuālie stundu plāni

Individuālie mācību satura apguves plāni

PuMPuRS individuālie plāni

E klase

Novērtēšanas kritēriji

 • Ir apstiprināts kursu un stundu plāns 3 gadiem
 • Ir izveidoti izvēļu grozi
 • Ir izveidoti katra skolēna individuālie stundu plāni
 • Tiek sniegts atbalsts mācību satura apguvē, tiek veidoti individuālie atbalsta un mācību satura apguves plāni

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Individuālo stundu plānu izveidošana, padziļināto kursu izvēle

klašu koordinatori, DVI

2020. – 2022.

kursu un stundu plāns 3 gadiem

D

Atbalsts skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības

 

JK, DVI

2019. – 2022.

PuMPuRS, atbalsta personāla atbalsta grupas

D

 

Individuālie atbalsta un mācību satura apguves plāni skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības

skolotāji

2019.-2022.

ārējie normatīvie akti, vidējās izglītības standarts, PuMPuRS

DVI

 

Individuāls atbalsts padziļināto kursu apguvē

 

skolotāji

2020.-2022.

vidējās izglītības standarts, “Skola 2030” materiāli, projektu darbs

DVI

 


Pamatjoma

Skolas vide

Atbildīgais - D

Prioritāte

 1. Skolas īstenoto izglītības programmu popularizēšana
 2. Pozitīvas sadarbības popularizēšana

Kur meklēt pierādījumus

Mērķis

Popularizēt izglītošanās iespējas skolā, nodrošinot pozitīvu sadarbības vidi

Izglītības programmas

Uzņemšanas noteikumi

Skolas mājas lapa

Sociālie tīkli

 

Novērtēšanas kritēriji

· Skolas mājas lapā regulāri tiek ievietota informācija par skolas sasniegumiem

· Ir informācijas plakāti par uzņemšanu skolā

· Ir sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm

· Ir notikuši kolektīva saliedēšanas pasākumi pozitīvas sadarbības vides veicināšanā

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Informācijas ievietošana skolas mājas lapā

laborants, DVI, DVadm,

2019.-2022.

skolas mājas lapa

D

Informācijas plakātu veidošana

JK, DVI, Dvadm

2019.-2022.

skolas budžeta līdzekļi

D

Sadarbība ar VSAA, NVA, Sociālo dienestu, uzņēmumiem un iestādēm, krīzes centriem

skolotāji, JK, DVI, Dvadm, MP

2019.-2022.

skolas budžeta līdzekļi

D

Kolektīva saliedēšanas pasākumi

MP

2019.-2022.

 

D

 


Pamatjoma

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Atbildīgais - D

Prioritātes

 1. Mācību priekšmetu jomu grupu izveidošana un koordinēšana,

skolas attīstības plāna 2019.-2022. gadam aktualizēšana

 1. Pedagoģisko darba kvalitātes novērtēšana, snieguma līmeņu aprakstu veidošana
 2. Skolas attīstības prioritāšu izpildes izvērtēšana, jauna attīstības plāna veidošana

Kur meklēt pierādījumus

Mērķis

Nodrošināt kvalitatīvu skolas darba organizāciju

Skolas pašnovērtējums

Mācību gada plāni

Skolotāju pašvērtējumi

Mācību priekšmetu jomu grupu dokumenti

Kvalitātes novērtēšanas materiāli

Novērtēšanas kritēriji

 • Izveidotas mācību priekšmetu jomu grupas, notiek grupu koordinēšana
 • Pedagogu mācību gada darba kvalitāte tiek novērtēta pēc vienotiem kritērijiem,
 • Izveidoti snieguma līmeņu apraksti
 • Ir aktualizēts skolas attīstības plāns un pašnovērtējuma ziņojums

 

Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un pārraudzība

Mācību priekšmetu jomu grupu izveidošana, koordinatoru nozīmēšana

DVI, MP

2019.

skolas dokumentācija

D

Skolas attīstības prioritāšu izvērtēšana, jauna attīstības plāna veidošana

DVI, DV adm, MP

2019., 2022.

pašvērtējumi

D

Pedagoģisko darbinieku mācību gada darba kvalitātes novērtēšana

JK, DVI

2019.-2022.

pašvērtējumi

D

Snieguma līmeņu aprakstu izveidošana

JK, DVI, MP

2020.

“Skola 2030” materiāli

D

Apzīmējumi attīstības prioritāšu īstenošanas plānos:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments – RD IKSD

PuMPuRS – Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana”

Direktors - D

Direktora vietniece izglītības jomā – DVI

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā – DVadm

Jomu koordinatori - JK

Metodiskā padome - MP

Skolas attīstības plāns 2019. -2022. gadam precizēts un apstiprināts skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 17. janvārī.