Videonovērošanas sistēmas pārvaldības noteikumi

2019. gada 2. septembrī Nr. VSV14-19-9-nts

 

I. Rīgas 14. vidusskolas direktora kompetence videonovērošanas sistēmas pārvaldībā

1. Rīgas 14. vidusskolas (turpmāk tekstā – skolas) videonovērošanas sistēmas informācijas resursu turētājs ir skolas direktors.

2. Skolas direktoram ir tiesības izdot rīkojumu par atbildīgo personu videonovērošanas sistēmas pārvaldības nodrošināšanai (koordinēšanai).

3. Videonovērošanas sistēmas pārvaldība ietver videonovērošanas sistēmas:
3.1. piekļuves tiesību pārvaldību;
3.2 ietotāju pienākumu un tiesību pārvaldību;
3.3. ierakstu izmantošanas noteikumus;
3.4. loģiskās un fiziskās aizsardzības prasības.

II. Videonovērošanas sistēmas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu turētāja kompetence

4. Videonovērošanu tehniski nodrošina un apkalpo Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs - skolas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) resursu turētājs.

III. Piekļuves tiesību pārvaldība

5. Skolas direktors vai viņa norīkotā persona (turpmāk - IR turētājs) nosaka, kurām izglītības iestādē nodarbinātajām personām ir tiesības piekļūt videonovērošanai tiešsaistes (reālā laika) režīmā darba pienākumu veikšanai.

6. Ar rīkojumu noteiktais darbinieks paraksta apliecinājumu par informācijas un personas datu aizsardzību un drošību (1. pielikums).

7. Darbiniekiem ir tiesības piekļūt videonovērošanai tiešsaistes (reālā laika) režīmā tikai darba pienākumu izpildei.

8. Piekļuve saglabātiem videonovērošanas ierakstiem ir tikai IKT resursu turētāju norīkotiem darbiniekiem, kuru piekļuves apjomu dokumentē, nosakot darbības, apjomu un laika periodu, kurā atļauts piekļūt videonovērošanas sistēmai.

IV. Videonovērošanas sistēmas lietotāju pienākumi, tiesības un atbildība

9. Videonovērošanas sistēmas lietotājs sistēmā pieejamos informācijas resursus un lietotājam izsniegtos IKT resursus izmanto tikai darba pienākumu veikšanai.

10. Videonovērošanas sistēmas lietotājs nekavējoties ziņo Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram, ja lietotājam radušās aizdomas par atkāpēm vai novirzēm videonovērošanas sistēmas darbībā.

11. Videonovērošanas sistēmas lietotājam ir pienākums izlasīt videonovērošanas sistēmas informācijas resursu turētāja, videonovērošanas sistēmas IKT resursu turētāja sūtītos e-pasta ziņojumus un savlaicīgi izpildīt norādītās darbības.

12. Videonovērošanas sistēmas lietotājam ir pienākums pēc informācijas resursu turētāja vai Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra (turpmāk – Drošības centrs) pieprasījuma sniegt paskaidrojumus par viņa veiktajām darbībām videonovērošanas sistēmā.

13. Videonovērošanas sistēmas lietotājam ir aizliegts:
13.1. veikt darbības, kas nepamatoti noslogo videonovērošanas sistēmas vai IKT resursus, kas nodrošina videonovērošanas sistēmas darbību;
13.2. nodot videonovērošanas sistēmas informācijas resursus trešajai personai vai mainīt videonovērošanas sistēmas standartprogrammatūras konfigurāciju, ja resursu nodošana vai izmaiņas videonovērošanas sistēmas standartprogrammatūras konfigurācijā nav rakstiski saskaņotas ar videonovērošanas sistēmas informācijas resursu turētāju;

14. Videonovērošanas sistēmas lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kas radušies šajos noteikumos un pašvaldības iekšējos normatīvos aktos noteikto personas datu aizsardzības un drošības prasību neievērošanas dēļ.

15. Videonovērošanas sistēmas lietotāja veiktās darbības sistēmā auditē videonovērošanas sistēmas IKT resursu turētājs, un iegūtos auditācijas pierakstus izmanto sistēmas darbības uzraudzībai un sistēmas lietotāja veikto darbību kontroles nodrošināšanai.

V. Videonovērošanas ierakstu izpaušana

16. Videonovērošanas ierakstu izpaušanu kontrolē IR turētājs, ja nepieciešams, piesaistot IKT resursu turētāju.

17. No videonovērošanas sistēmas servera vai arhīva (saglabātie videonovērošanas ieraksti) ierakstus ir tiesības iegūt tikai ar IR turētāju saskaņotā nepieciešamajā apjomā, to dokumentējot žurnālā jeb reģistrā (2. pielikums), kurā videonovērošanas sistēmas IKT resursu turētājs norāda:
17.1. ieraksta kopēšanas datumu;,
17.2. datu nesēja identifikatoru, modeli, no kura kopē;
17.3. īsu aprakstu, kas tiek kopēts (norādot laika periodu, par kādu izdarīta kopija/ieraksts);
17.4. darbinieku, kurš nodod datu nesēju, kurā ir ieraksts (amats, vārds, uzvārds, paraksts);
17.5. darbinieku, kurš reģistrē informācijas nesēju, kurā ir ieraksts (amats, vārds, uzvārds, paraksts);
17.6. informācijas datu nesēja saņēmēju (amats, vārds, uzvārds, paraksts).

18. Tiesības izpaust videonovērošanas ierakstus ir tikai tad, ja ir tiesisks pamats un likumīgs mērķis videonovērošanas ierakstu nodošanai vai videonovērošanas ieraksti nesatur personas datus.

19. IR turētājs pieņem lēmumu par videonovērošanas ierakstu izsniegšanu vai atteikumu tos izsniegt.

20. Videonovērošanas ierakstu izsniedz tikai identificētai personai, kurai ir tiesības saņemt videonovērošanas ierakstu un tajos esošo informāciju.

21. Videonovērošanas ierakstus ir tiesības nodot šādām trešajām personām:
21.1. valsts drošības un tiesībaizsardzības iestādēm tikai pēc to rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts informācijas pieprasīšanas pamatojums, t.sk. nolūks, tiesiskais pamats un apjoms;
21.2. citām pašvaldības struktūrvienībām – tikai ar IR turētāja atļauju, ja ir saņemts rakstisks pieprasījums, kurā norādīts informācijas pieprasīšanas pamatojums, tiesiskais pamats un apjoms;
21.3. citām valsts vai citu pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām vai juridiskajām personām – tikai ar attiecīgo iestāžu vadītāju rakstisku pieprasījumu un Drošības centra saskaņojumu. Lai saņemtu Drošības centra saskaņojumu, nepieciešams norādīt, kādam mērķim attiecīgie dati nepieciešami, tiesisko pamatu un apjomu.

22. Videoierakstus ir tiesības kopēt tikai ar izglītības iestādes direktora vai IR turētāja atļauju.

VI. Videonovērošanas ierakstu izsniegšana, ja to pieprasa fiziskā persona par sevi

23. Skolai ir pienākums izsniegt videonovērošanas ierakstu fiziskai personai, ja tā to pieprasa par sevi vai savu bērnu, kura likumiskais pārstāvis tas ir.

24. Skolai pirms videonovērošanas ieraksta kopijas izsniegšanas ir pienākums identificēt fizisko personu, kura pieprasa informāciju par sevi.

25. Ja likumiskais pārstāvis pieprasa videonovērošanas ierakstu par savu bērnu, IR turētājam ir jāpārliecinās par likumiskā pārstāvja tiesībām pārstāvēt bērnu.

26. IR turētājs pieprasa fiziskajai personai šādu precizējošu informāciju par pieprasītāja identifikāciju, ja tā nav jau iesniegta:
26.1. videonovērošanas ieraksta datumu, laiku un vietu (tajā skaitā videokameras atrašanās vieta, ja tā ir zināma), kur videonovērošanas ieraksts tika veikts;
26.2. fiziskās personas krāsainu fotogrāfiju, kas uzņemta pēdējā gada laikā;
26.3. detalizētu fiziskās personas vizuālā izskata aprakstu, kas ietver informāciju par personas apģērbu un mantām, kas atradās pie fiziskās personas videoieraksta veikšanas brīdī, un konkrētu fiziskās personas atrašanās vietu;
26.4. citu informāciju, kas būtiska pieprasīto datu un datu subjekta identificēšanai.

27. IR turētājam nav tiesību sniegt informāciju, ja IR turētājs negūst pietiekami pamatotu pārliecību par fiziskās personas atpazīstamību videonovērošanas ierakstā.

28. Aizliegts izpaust fiziskajai personai informāciju par citām personām, par kurām tai nav tiesības iegūt informāciju.

29. IKT resursu turētājs izsniedz pieprasīto informāciju iespējamā tehniskajā formātā, kādu var nodrošināt videonovērošanas sistēma.

30. IR turētājs izsniedz videonovērošanas ierakstu mēneša laikā no pieprasījuma vai iesnieguma saņemšanas datuma.

VII. Videonovērošanas sistēmas lietošanas un atbalsta kārtība

31. Videonovērošanas sistēmas lietošanas instrukcijas (rokasgrāmatas) ir pieejamas UDV Zināšanu bāzē visiem videonovērošanas sistēmas lietotājiem.

32. Videonovērošanas sistēmas informācijas resursu turētājs atjaunina sistēmas lietošanas instrukcijas (rokasgrāmatas), kad sistēmā tiek ieviestas izmaiņas.

VIII. Informatīvā zīme par videonovērošanu

33. IR turētāja pienākums ir izvietot informatīvās zīmes par videonovērošanu pirms videonovērošanas uzsākšanas.

34. IR turētājs izvieto informatīvo zīmi par videonovērošanu visās vietās pirms persona iekļūst vai var iekļūt videonovērošanas zonā.

35. Informatīvā zīme satur šādu informāciju:
35.1. izglītības iestādes nosaukums;
35.2. izglītības iestādes kontaktinformācija;
35.3. nolūks videonovērošanai;
35.4. norāde par iespēju iegūt citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādīto informāciju[1] skolas mājaslapā.

36. Skolai ir tiesības informēt darbiniekus atsevišķi par videonovērošanas mērķiem, sniedzot informāciju papīra formātā, e-pastā vai citos izglītības iestādei pieejamos resursos, ar kuriem darbiniekam ir pienākums iepazīties.

IX. Citi jautājumi

37. Ja skola pieņem lēmumu uzstādīt videonovērošanas kameras, skola ar dienesta vēstuli informē Drošības centru par videonovērošanas kameru uzstādīšanu, lai Drošības centrs veiktu izmaiņas Personas datu apstrādes darbību reģistrā.

38. Ja skola pieņem lēmumu par videonovērošanas izbeigšanu noteiktās telpās vai zonās, tad skolai ir pienākums informēt par to Drošības centru, lai Drošības centrs veiktu izmaiņas Personas datu apstrādes darbību reģistrā.

39. Videonovērošanas sistēmai jānodrošina auditācijas pieraksti par piekļuvi videonovērošanas sistēmai.

40. Videonovērošanas ieraksti un videonovērošanas sistēmas auditācijas pieraksti, kas satur informāciju par videonovērošanas iekārtām un videokamerām, ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

41. IR turētājs nodrošina videonovērošanas sistēmas fizisko aizsardzību. Videonovērošanas kameras uzstāda tādās vietās, kurās tās nav iespējams bojāt. Ekrānu, kurā darbinieks redz video novērošanas ierakstu tiešsaistē, novieto tā, lai tas nav pieejamas personām, kurām nav tiesību tajā skatīties.

42. IKT resursu turētājs nodrošina videonovērošanas sistēmas loģisko aizsardzību.

43. IR turētājs vai IKT resursu turētājs dokumentē videonovērošanas sistēmas darbības pārtraukumus, norādot pārtraukuma sākuma un beigu laiku, pārtraukuma cēloni videonovērošanas sistēmas darbības pārtraukumu uzskaites žurnālā (3. pielikums).

 

 Direktore

 N. Smilga

 


[1] Iestādes leģitīmās intereses veikt videonovērošanu: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību; personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija; personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir (gan iestādes darbinieki, gan ārpus iestādes esošas personas) (nav jānorāda konkrētu personu vārdi, uzvārdi. Var norādīt piemēram, struktūrvienības; ierakstu glabāšanas ilgums, datu subjekta tiesības, t.sk. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.