Mācību plāni

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013), neklātiene

Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

11. un 12. klase 2020./2021. mācību gads

12. klase 2021./2022. mācību gads

Mācību priekšmeti

10.klase

11.klase

 

12.klase

Obligātie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda

1

1

1

Literatūra

1

1

1

Pirmā svešvaloda (angļu vai vācu)

1

1

1

Matemātika

2

2

2

Fizika

1

2

2

Ķīmija

1

1

2

Bioloģija

1

1

1

Latvijas un pasaules vēsture

1

1

1

Vizuālā māksla

1

   

Informātika

2

1

 

Obligātās izvēles mācību priekšmeti:

     

Ģeogrāfija*

1

1

1

Veselības mācība*

     

Psiholoģija*

2

   

Politika un tiesības*

     

Kulturoloģija*

 

2

1

Ekonomika*

 

1

2

Izglītojamā mācību stundu slodze

15

15

15

 

*obligāti jāizvēlas vismaz 3 no šiem mācību priekšmetiem


 

Pamatizglītības otrā posma neklātienes programma (kods 23011113)
Mācību stundu skaits trijos gados mācību priekšmetā

8 un 9. klasei 2020./2021. mācību gadā

9. klasei 2021./2022. mācību gadā

Nr.
p.k.

Mācību joma un mācību priekšmets

7. klase

8. klase

9. klase

1.

 

Valoda

 

1.1.

latviešu valoda

105 (3)

105 (3)

105 (3)

1.2.

svešvaloda 1

35 (1)

35 (1)

35 (1)

1.3.

svešvaloda 2

35 (1)

35 (1)

35 (1)

2.

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

 

2.1.

matemātika

105 (3)

105 (3)

105 (3)

2.2.

informātika

35 (1)

   

2.3.

fizika

 

35 (1)

35 (1)

2.4.

ķīmija

 

35 (1)

35 (1)

2.5.

bioloģija

35 (1)

35 (1)

35 (1)

2.6.

ģeogrāfija

35 (1)

35 (1)

35 (1)

3.

 

Cilvēks un sabiedrība

 

3.1.

Latvijas vēsture

35 (1)

35 (1)

35 (1)

3.2.

pasaules vēsture

35 (1)

35 (1)

35 (1)

3.3.

sociālās zinības

35 (1)

35 (1)

35 (1)

4.

 

Māksla

 

4.1.

vizuālā māksla

35 (1)

35 (1)

35 (1)

4.2.

mūzika

35 (1)

35 (1)

35 (1)

4.3.

literatūra

35 (1)

35 (1)

35 (1)

 

Kopā

595(17)

630(18)

630 (18)

Piezīmes.

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā trijos gados.


 

Pamatizglītības otrā posma neklātienes programma (kods 23011113)
Mācību stundu skaits trijos gados mācību priekšmetā

7. klasei 2020./2021. mācību gadā

7. un 8. klasei 2021./2022. mācību gadā

7., 8 un 9. klasei no 2022./2023. mācību gada

Nr.
p.k.

Mācību joma un mācību priekšmets

7. klase

8. klase

9. klase

1.

Valodu mācību joma

1.1.

latviešu valoda

105 (3)

105 (3)

105 (3)

1.2.

svešvaloda 1

35 (1)

35 (1)

35 (1)

1.3.

svešvaloda 2

35 (1)

35 (1)

35 (1)

2.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.1.

sociālās zinības

35 (1)

35 (1)

35 (1)

2.2.

Latvijas un pasaules vēsture

70 (2)

70 (2)

70 (2)

3.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

3.1.

vizuālā māksla*

35 (1)

35 (1)

35 (1)

3.2.

mūzika*

35 (1)

35 (1)

35 (1)

3.3.

literatūra

35 (1)

35 (1)

35 (1)

3.4.

teātra māksla*

35 (1)

   

4.

Dabaszinātņu mācību joma

4.1.

dabaszinības

     

4.2.

ķīmija

 

35 (1)

35 (1)

4.3.

fizika

 

35 (1)

35 (1)

4.4.

bioloģija

35 (1)

35 (1)

35 (1)

4.5.

ģeogrāfija

35 (1)

35 (1)

35 (1)

5.

Matemātikas mācību joma

matemātika

105 (3)

105 (3)

105 (3)

6.

Tehnoloģiju mācību joma

6.1.

dizains un tehnoloģijas*

35 (1)

35 (1)

35 (1)

6.2.

datorika

35 (1)

35 (1)

35 (1)

6.3.

inženierzinības

   

35 (1)

7.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

sports un veselība*

35 (1)

35 (1)

35 (1)

 

Kopā

700 (20)

735 (21)

770 (22)

Piezīmes.

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā trijos gados.

* Mācību priekšmetos Teātra māksla, Mūzika, Vizuālā māksla, Dizains un tehnoloģijas, Sports un veselība skolēni var apgūt mācību satura teorētisko daļu.


 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma(kods 31016013)

(padziļinātie kursi Sociālajā un pilsoniskajā jomā un Dabaszinātņu jomā)

Stundu skaits mācību priekšmetu kursos

10. klasei 2020./2021. mācību gadā

10. un 11. klasei 2021./2022. mācību gadā

10., 11. un 12. klasei no 2022./2023. mācību gada

Mācību joma un mācību priekšmetu kursi

Klases

10. klase

11. klase

12. klase

Valodas

Latviešu valoda un literatūra I

105 (3)

70 (2)

70 (2)

Svešvaloda B1 (vācu vai krievu valoda)

35 (1)

35 (1)

 

Svešvaloda B2 I (angļu vai vācu valoda)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Sociālā un pilsoniskā joma

Vēsture un sociālās zinātnes I

70 (2)

70 (2)

 

Vēsture II

   

105 (3)

Sociālās zinības II

   

105 (3)

Uzņēmējdarbība (specializētais kurss)

   

70 (2)

Novadu mācība (specializētais kurss)

   

35 (1)

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)

105 (3)

 

   

Dabaszinātnes

Fizika I

70 (2)

105 (3)

 

Ķīmija I

 

105 (3)

35 (1)

Bioloģija I

 

70 (2)

 

Bioloģija II

   

105 (3)

Ģeogrāfija I

35 (1)

70 (2)

 

Matemātika

Matemātika I

140 (4)

140 (4)

105 (3)

Tehnoloģijas

     

Datorika

70 (2)

   

Veselība, drošība un fiziskā aktivitāte

Sports un veselība

35 (1)

   

Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs

   

35 (1)

Kopā

735 (21)

735 (21)

735 (21)

Piezīmes.

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā.


 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31016013)

(padziļinātie kursi Sociālajā un pilsoniskajā jomā un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā)

Stundu skaits mācību priekšmetu kursos

10. klasei 2020./2021. mācību gadā

10. un 11. klasei 2021./2022. mācību gadā

10., 11. un 12. klasei no 2022./2023. mācību gada

Mācību joma un mācību priekšmets

Klases

10. klase

11. klase

12. klase

Valodas

Latviešu valoda un literatūra I

105 (3)

70 (2)

70 (2)

Svešvaloda B1 (vācu vai krievu valoda)

35 (1)

35 (1)

 

Svešvaloda B2 I (angļu vai vācu valoda)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

Sociālā un pilsoniskā joma

Vēsture un sociālās zinātnes I

70 (2)

70 (2)

 

Vēsture II

   

105 (3)

Sociālās zinības II

   

105 (3)

Uzņēmējdarbības pamati (specializētais kurss)

   

70 (2)

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Kultūra un māksla I (mūzika)

105 (3)

 

   

Kultūra un māksla I (teātra māksla)

 

105 (3)

 

Kultūra un māksla II (teātra māksla)

   

105 (3)

Teātris un drāma (specializētais kurss)

 

35 (1)

35 (1)

Dabaszinātnes

Dabaszinības

105 (3)

70 (2)

35 (1)

Matemātika

Matemātika I

140 (4)

140 (4)

105 (3)

Tehnoloģijas

     

Datorika

 

70 (2)

 

Veselība, drošība un fiziskā aktivitāte

Sports un veselība

35 (1)

   

Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs

   

35 (1)

Kopā

665 (19)

665 (19)

735 (21)

Piezīmes.

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā.


 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas (kods 31012013), neklātiene

Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

11. un 12. klase 2020./2021. mācību gads

12. klase 2021./2022. mācību gads

Mācību priekšmeti

10. klase

11. klase

12. klase

Obligātie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda

1

1

2

Pirmā svešvaloda (angļu)

1

1

2

Otrā svešvaloda (krievu)

1

1

2

Matemātika

2

2

2

Informātika

1

2

 

Latvijas un pasaules vēsture

1

1

2

Dabaszinības

2

2

2

Literatūra

1

1

1

Mūzika

1

   

Vizuālā māksla

 

1

 

Obligātās izvēles mācību priekšmeti:

     

Ekonomika*

2

1

 

Ģeogrāfija*

1

1

1

Psiholoģija*

   

2

Politika un tiesības*

 

2

 

Veselības mācība*

1

   

Izglītojamā mācību stundu slodze

15

16

16

*obligāti jāizvēlas vismaz 3 no šiem mācību priekšmetiem