Iekšējās kārtības noteikumi

2019. gada 14. augustā Nr.VSV14-19-1-nts

 

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas 14. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi ir Rīgas 14. vidusskolas darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Iekšējās kārtības noteikumi regulē Rīgas 14. vidusskolas (turpmāk tekstā –Skolas) darba organizāciju mācību procesā un ārpusstundu laikā, skolēnu, pedagogu un tehniskā personāla sadarbības jautājumus, skolēnu pienākumus un tiesības, kā arī drošas vides veidošanas nosacījumus.

1.3. Iekšējās kārtības noteikumus izdod Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi.

1.4. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir radīt drošu un sakārtotu izglītības vidi.

1.5. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

1.5.1. Skolas darba dienas organizāciju;

1.5.2. skolēnu pienākumus un tiesības;

1.5.3. dežūru organizāciju;

1.5.4. noteikumus ārpusstundu pasākumos;

1.5.5. stundu kavējumu uzskaites kārtību;

1.5.6. pasākumus, kuri garantē skolēnu drošību;

1.5.7. atbildību par noteikumu neievērošanu;

1.5.8. pamudinājumu un nosodījumu kārtību;

1.5.9. kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas.

1.6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem.

1.7. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Skolā.

1.8. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu.

1.9. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem skolēniem un Skolas darbiniekiem.

II. Darba dienas organizācija

2.1. Skolas galvenās ieejas durvis atslēdz 7.45.

2.2. Mācību stundas sākas 8.15, mācību stundas ilgums – 40 minūtes, katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Pēdējā mācību stunda beidzas 21.00.

2.3. Skolēni Skolā ierodas vismaz 10 minūtes pirms stundas sākuma.

2.4. Skolēni apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu.

2.5. Mācību stundas notiek pēc direktora vietnieku sastādīta un direktora apstiprināta stundu saraksta; stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību un konsultāciju saraksti ir izlikti informācijas stendā.

2.6. Izmaiņas stundu sarakstā veic direktora vietnieks izglītības jomā vai dežūrējošais administrators.

2.7. Kavējumu zīmes par neapmeklētajām stundām skolēni iesniedz klases audzinātājam vai klašu koordinatoram.

2.8. Klašu audzinātāji un koordinatori katra nākošā mēneša sākumā veic kavējumu kopsavilkumu e-žurnālā un regulāri informē nepilngadīgo skolēnu vecākus par stundu apmeklējumu.

2.9. Skolēni par neattaisnoti kavētām mācību stundām raksta paskaidrojumu klases audzinātājam vai koordinatoram, pamatizglītības programmas skolēni par neattaisnoti kavētām mācību stundām tiek aicināti uz sarunu Atbalsta personāla komisijā, nepieciešamības gadījumā lieta izskatīšanai tiek nosūtīta uz Bāriņtiesu un citām pašvaldības institūcijām.

2.10. Attaisnoti kavējumi klātienes izglītības programmās ir:

2.10.1. ārsta izziņa, izraksts no medicīniskās kartes, ārsta slēdziens par izglītojamā slimību;

2.10.2. ārsta izziņa par ārsta apmeklējumu;

2.10.3. Skolas medicīnas māsas atbrīvojums no mācību stundām, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību dienu, lai skolēns apmeklētu primārās veselības aprūpes ārstu;

2.10.4. piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos;

2.10.5. citu iestāžu iesniegumi, izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar direktoru;

2.10.6. zobārsta apmeklējums akūtu sāpju gadījumā;

2.10.7. nepilngadīgajiem skolēniem vecāku pašrocīgi rakstīta zīme par stundu kavējumu (semestra laikā ne vairāk kā 5 kavētas mācību dienas).

2.11. Neklātienes programmas skolēni slēdz vienošanos ar Skolu par mācību stundu apmeklēšanas kārtību un sazināšanās iespējām ar Skolu.

2.12. Kārtību, kā reģistrēt izglītojamo neierašanos skolā un informēt vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Skolu, nosaka šo noteikumu 1. pielikums.

III. Obligātā dokumentācija skolēniem

3.1. Pamatizglītības programmas skolēniem ir dienasgrāmatas; dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis ar skolēna vecākiem.

3.2. Skolēna e karte ir skolēna apliecība.

3.3. Izziņas skolēni un viņu vecāki vai aizbildņi saņem pie lietvedības pārzines, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

IV. Dežūru organizācija

4.1. Dežūrējošais administrators:

4.1.1. ir Skolas direktors vai direktora vietnieks; dežūras dienas noteiktas dežūgrafikā;

4.1.2. seko, lai Skolā neatrastos nepiederošas personas;

4.1.3.nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ugunsdzēsējus;

4.1.4. ārkārtas situācijās, ja Skolā neatrodas direktors, var atcelt mācību stundas, konsultējoties ar pārējiem administrācijas pārstāvjiem, kuri ir skolā;

4.1.5. informē direktora vietnieku administratīvi saimnieciskajā darbā par avārijas situāciju vai nopietniem bojājumiem;

4.1.6. risina konfliktsituācijas ar skolēniem un skolotājiem;

4.1.7. piedalās akta sastādīšanā par nodarītajiem materiālajiem bojājumiem;

4.1.8. mācību stundu laikā nodrošina skolēnu atrašanos mācību stundās.

4.2. Skolotāju dežūras notiek pēc iepriekš sastādīta grafika, dežūrējošie skolotāji nēsā atšķirības zīmes un veic ierakstus dežūržurnālā.

4.3. Katrs Skolas pedagoģiskais darbinieks, kurš atrodas Skolā, ir atbildīgs par Skolas Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu Skolas telpās un tās teritorijā un nepieciešamības gadījumā veic ierakstus dežūržurnālā.

V. Skolēnu tiesības

Skolēnam ir tiesības:

5.1. iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību;

5.2. saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja skolēns ieguvis vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām;

5.3. saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi un sekmju izrakstu, ja skolēns ieguvis vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām;

5.4. uz netraucētu mācību procesu stundā;

5.5. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;

5.6. saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam;

5.7. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus, mācību procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzekļus;

5.8. saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējumu;

5.9. saņemt pedagogu papildus palīdzību mācību satura apguvē;

5.10. atrasties drošos apstākļos un sociālā vidē, kas dotu iespēju pilnvērtīgai fiziskai un intelektuālai attīstībai;

5.11. būt pasargātam no nodarbināšanas bīstamos vai veselībai kaitīgos apstākļos;

5.12. tikt ievēlētam un darboties skolēnu pašpārvaldē atbilstoši Skolēnu pašpārvaldes reglamentam;

5.13. piedalīties Skolas interešu izglītības pulciņu darbā;

5.14. pārstāvēt savu Skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm, iemaņām un interesēm;

5.15. informēt par nepieņemamu skolotāja, skolēna vai citas personas rīcību;

5.16. saņemt psihologa un/vai sociālā pedagoga atbalstu.

VI. Skolēnu pienākumi

6.1. ievērot Skolas Iekšējās kārtības noteikumus;

6.2. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un Skolas simboliem, etniskajām grupām un to pārstāvjiem, veidot un attīstīt skolas tradīcijas;

6.3. ievērot klasesbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;

6.4. palīdzēt uzturēt drošu vidi Skolā un tās teritorijā savas atbildības ietvaros;

6.5. ievērot citu skolēnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, cienīt savas un citu mantas neaizskaramības princips;

6.6. precīzi ievērot drošības instrukcijas un rīcību ārkārtas situācijās;

6.7. apmeklēt mācību stundas, konsultācijas un individuālās nodarbības;

6.8. Skolā ierasties savlaicīgi un, atskanot zvanam, atrasties nodarbību vietā;

6.9. ienākot Skolā, noņemt cepuri, nodarbību telpā ieiet tikai ar skolotāja atļauju; nodarbību un pasākumu telpā atrasties bez virsdrēbēm

6.10. uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus;

6.11. pamatskolēniem uz mācību stundām jābūt līdzi sakārtotai dienasgrāmatai;

6.12. sistemātiski gatavoties mācību stundām, izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, pildīt skolotāja norādījumus un uzdevumus;

6.13. stundu laikā, kā arī ārpusstundu pasākumu laikā nelietot mobilos telefonus, CD/DVD u.c. atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez skolotāja atļaujas;

6.14. mācību stundu laikā aizliegts ēst;

6.15. mācību stundu un pasākumu laikā aizliegta patvaļīga pārvietošanās un iziešana no telpas;

6.16. aizliegta patvaļīga aiziešana no mācību stundām, nepieciešamības gadījumā to var darīt ar klases audzinātāja, medicīnas māsas vai skolas vadības atļauju;

6.17. jārūpējas par Skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu; ja skolēns sabojājis Skolas inventāru, tad zaudējumu kompensē vainīgā puse;

6.18. jāievēro personīgās higiēnas prasības; Skolā jāierodas tīrās, kārtīgās, laika apstākļiem piemērotās drēbēs un apavos, neatkailinātām ķermeņa daļām; uz apģērba nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi; pie virsdrēbēm vai somām drošības nolūkā piestiprināt atstarotājus;

6.19. uz svinīgiem pasākumiem un valsts pārbaudes darbiem jāierodas svētku drēbēs;

6.20. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts uzturēties reibuma stāvoklī;

6.21. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts smēķēt;

6.22. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts spēlēt kārtis un azartspēles;

6.23. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, aukstos ieročus, šaujamieročus un citas bīstamas ierīces un vielas;

6.24. Skolas telpās aizliegts ievest nepiederošas personas;

6.25. aizliegts piegružot Skolas telpas un teritoriju, aizliegts spļaut;

6.26. aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus.

VII. Noteikumi ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos

7.1. Ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas. To norises laiks un vieta jāsaskaņo ar Skolas direktoru; laicīgi iesniedzot rakstisku informāciju par klases pasākumu , klases ekskursiju, pārgājienu vai citu ārpusskolas pasākumu (pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3), klāt pievienojot skolēnu sarakstu ar parakstiem par instruktāžu.

7.2. Atļauju klases vakara organizēšanai paraksta direktors, klases audzinātājs par to informē Skolas dežurantu un apkopēju;

7.3. Klases vakari notiek līdz plkst. 21.00, pēc klases vakara rūpīgi jāsakārto telpa;

7.4. Skolas pasākumi darbadienās var notikt līdz plkst. 22.00, piektdienās līdz 22.30;

7.5. Klases un Skolas pasākumos jāievēro Skolas Iekšējās kārtības noteikumi un instrukcija „Par drošību Skolas pasākumos”;

7.6. Par kārtību Skolas pasākumos atbildīgi klašu audzinātāji vai ar skolas direktora rīkojumu nozīmētas personas.

7.7. Skolā ir izstrādāti noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu un instrukcija par drošību ekskursijās, pārgājienos un citos ārpusskolas pasākumos, kas paredz 2 pedagogus uz 25 izglītojamiem (viens pedagogs uz 12 izglītojamajiem), kas jaunāki par 18 gadiem.

VIII. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā

8.1. Klases audzinātājs, koordinatori un priekšmetu skolotāji atbild par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, skolotāji veic ierakstus e-žurnāla pielikumos, kuros parakstās skolēni.

8.2. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) skolēni bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās un klases stundās sniegto informāciju.

8.3. Ja skolēns cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu Skolas darbinieku, kuri vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus.

8.4. Skolēni rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību.

8.5. Skolēni par nopietniem negadījumiem informē skolotājus un Skolas vadību.

IX. Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām

9.1. Klases audzinātāji un koordinatori mācību gada pirmajā nedēļā iepazīstina skolēnus ar Iekšējās kārtības noteikumiem un atkārtoti pārrunā 2. semestra pirmajā nedēļā. Pārrunas par iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā veic klases audzinātājs, koordinators vai citi pedagogi pēc vajadzības. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu e-žurnāla pielikumā, skolēni parakstās.

9.2. Semestra sākumā priekšmetu skolotāji iepazīstina skolēnus ar kārtības noteikumiem par drošību mācību kabinetos, kuros ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Par iepazīstināšanu ar noteikumiem skolotājs veic ierakstus e-žurnāla pielikumā, skolēni parakstās par to ievērošanu. Priekšmetu skolotāji, veicot praktiskos un laboratorijas darbus, pēc vajadzības veic instruktāžu par darba drošību.

9.3. Pirms Skolas pasākuma un sporta dienas klases audzinātāji un koordinatori ar skolēniem pārrunā drošības noteikumus masu pasākuma un sporta sacensību laikā, veic ierakstu e-žurnāla pielikumā par instruktāžu un skolēni parakstās.

9.4. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā skolēnu grupas vadītājs iepazīstina skolēnus ar drošības noteikumiem, skolotājs veic ierakstu e-žurnāla pielikumā, skolēni parakstās.

9.5. Par pirmās palīdzības saņemšanas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanu klases audzinātājs, koordinators vai Skolas medicīnas māsa informē skolēnus katra semestra sākumā, skolotājs veic ierakstu e-žurnāla pielikumā, skolēni parakstās.

9.6. Par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs un koordinators vai pieaicināta amatpersona semestra sākumā. Klases audzinātājs un koordinators veic ierakstu e-žurnāla pielikumā, skolēni parakstās.

9.7. Par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs un koordinators vai pieaicināta amatpersona semestra sākumā. Klases audzinātājs un koordinators veic ierakstu e-žurnāla pielikumā, skolēni parakstās.

9.8. Par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās, par ceļa satiksmes noteikumiem, par drošību uz ūdens un ledus izglītojamos mācību gada laikā informē klases audzinātājs un koordinators vai pieaicināti lektori;

9.9. Ja tiek konstatēta fiziska un emocionāla vardarbība pret skolēnu vai aizdomas par atkarību izraisošu vielu lietošanu, glabāšanu vai izplatīšanu, tad par pārkāpumu tiek sastādīts akts; Skolas direktors un Skolas pedagoģiskie darbinieki rīkojas saskaņā ar Rīgas domes izstrādāto Institūciju sadarbības kārtību;

9.10. neklātienes programmas skolēni par iepazīšanos ar Iekšējās kārtības noteikumiem un instruktāžām parakstās vienošanās lapās.

9.11. Drošības un kārtības noteikumu instruktāžu grafiks:

Instrukcijas

Laiks

Instruētājs

Citi pasākumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Septembris, janvāris

Klases audzinātājs, koordinators

Audzināšanas stundas

Par ugunsdrošību

Septembris, janvāris

Klases audzinātājs, koordinators

Lektori, filmas

Par elektrodrošību

Septembris, janvāris

Klases audzinātājs, koordinators

Lektori, filmas

Par pirmo palīdzību

Septembris, janvāris

Klases audzinātājs, koordinators

Lektori, filmas

Par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās

Septembris, janvāris

Klases audzinātājs, koordinators

Lektori, filmas

Par ceļu satiksmes drošību

Septembris, janvāris

Klases audzinātājs, koordinators

Lektori, filmas

Par drošību uz ūdens un ledus

Janvāris,

Maijs

Klases audzinātājs, koordinators

Lektori, filmas

Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās

Pirms pasākuma

Klases audzinātājs, koordinators

Audzināšanas stundas

Par drošību Skolas pasākumos

Pirms pasākuma

Klases audzinātājs, koordinators

Audzināšanas stundas

Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu veselību un drošību

Septembris, janvāris un pirms praktiskā darba

Mācību priekšmeta skolotājs

Mācību stundas

Par bibliotēkas lietošanas noteikumiem

Pēc vajadzības

Bibliotekārs

 

 

X. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

Līmenis

Amatpersona

Kārtība, kādā izskata skolēnu pienākumu nepildīšanu

Iespējamā rīcība

1.

Priekšmeta skolotājs

Mutisks aizrādījums, individuālas pārrunas

Priekšmeta skolotājs rakstiski atzīmē pārkāpumu apmeklējumu uzskaites žurnālā

Ja skolēns atkātoti pārkāpj noteikumus – trīs viena mācību priekšmeta stundās pēc kārtas:

2.

Klases audzinātājs

Individuālas pārrunas

Ieraksti skolēna portfolio

Ja noteikumu pārkāpumi turpinās

3.

Priekšmeta skolotājs

Saruna ar klases audzinātāju

Priekšmeta skolotājs parakstās skolēna portfolio

 

Klases audzinātājs

Individuālas pārrunas

Ieraksti skolēna portfolio

Ja pēc atkārtotas klases audzinātāja un skolēna sarunas situācija neuzlabojas:

4.

Klases audzinātājs

Saruna ar vecākiem, vienošanās par rīcības plānu

Ieraksti skolēna portfolio un e-žurnālā, mutiski vai rakstiski ziņojumi vecākiem (dienasgrāmata, vēstule), saruna klātienē-klases audzinātājs+priekšmeta skolotājs+vecāks

Ar vecākiem tiek runāts ne vairāk kā 2 reizes, ja situācija neuzlabojas, klases audzinātājs informē sociālo pedagogu

5.

Sociālais pedagogs

Individuālas pārrunas, ziņojums atbalsta komisijai,uzaicinājums uz atbalsta komisijas sēdi.

Sociālais pedagogs katru mēnesi veido Skolas raižu bērnu atskaiti par skolēnu pārkāpumiem un to dinamiku.

Atbalsta komisija rakstiski protokolē sarunu, lēmums glabājas skolēna personas lietā

Ja situācija neuzlabojas

6.

Direktors

Jautājumu izskata pie direktora kopā ar atbalsta personālu, klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un skolēna vecākiem

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums glabājas skolēna personas lietā. Līguma noslēgšana starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem par konkrēti veicamo darbību un lēmuma izpildi, iesniegumi Institūcijām

 

XI. Pamudinājumi un nosodījumi skolēniem

11.1. Atzinības izteikšanas veidi

Līmenis

Kas izskata

Kārtība, kādā izskata skolēnu apbalvošanu

Iespējamā darbība

1

Priekšmeta skolotājs

Uzslava, mutiska pateicība, ieraksts dienasgrāmatā, pateicība vecākiem, pateicības mācību priekšmetā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

2

Klases audzinātājs, koordinators

Uzslava, mutiska pateicība, ieraksti dienasgrāmatā, pateicība vecākiem,

Rosina augstākiem apbalvojumiem

3

Direktora vietnieki

Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā; olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana; atzinības raksti u.c. apbalvojumi sportā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

4

Direktors

Labāko skolēnu apbalvošana Ziemassvētkos un pēdējā skolas dienā, skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršanai, ierosinājumu izskatīšana

Rosina augstākiem apbalvojumiem

 

5

Pedagoģiskās padomes sēde

Goda rakstu piešķiršana

Rosina pašvaldību apbalvot: olimpiāžu uzvarētājus – pēdējā skolas dienā, labākos absolventus- izlaidumā, īpašos gadījumos

6

Pašvaldība

Izskata jautājumu pilsētas Domē

Pašvaldības kompetence

11.2. Nosodījuma veidi:

11.2.1. skolēniem, kuri pārkāpj Skolas Iekšējās kārtības noteikumu, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to rakstiski informējot nepilngadīgo skolēnu vecākus;

11.2.2. par rupjiem vai atkārtotiem Skolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem Skolas direktors var skolēnu atskaitīt no Skolas normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā.

XII. Skolēnu ieskaitīšana un atskaitīšana

12. Skolēnus ieskaita skolā un atskaita no skolēnu skaita atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XIII. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums Skolā, rīcība ārkārtējas situācijas gadījumā

Nr.p.k.

Rīcība

Rīcības izvietojums, kārtība un secīgums

Izpildītājs

1.

Evakuācijas plānu izvietošana, dūmu signalizācijas ieslēgšana, uzlīmju un rezerves izeju gaismu nodrošināšana

Gaiteņi un Skolas telpas

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

2.

Videonovērošana

Skolas telpas un teritorija

Direktora vietnieks informātikas jomā

3.

Paziņošana ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai

  1. Nekavējoties paziņot glābšanas dienestam 112;
  2. nosaukt iestādes adresi – Margrietas 4
  3. savu vārdu un uzvārdu
  4. tālruņa numuru

Dežurants, dežūrējošais administrators

4.

Evakuācijas drošības nosacījumu nodrošināšana

Saskaņā ar evakuācijas plāniem

Skolotāji, klašu audzinātāji, koordinatori

13.1. Skolas direktors ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamierošu neatļautu iegādāšananos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudunāšanu tos lietot Skolā vai tās teritorijā, kā arī ziņo par to nepilngadīgo skolēnu vecākiem saskaņā ar rīcības plānu, ja Skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (pielikumi Nr. 4, Nr. 5).

13.2. Skolas direktors izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud skolēna dzīvību, kā arī ziņo par to nepilngadīgo skolēnu vecākiem;

13.3. šo noteikumu 13.1 un 13.2 minētajos gadījumos, ja ir ārkārtas situācija un nepieciešama pedagoga nepastarpināta rīcība, skolas pedagoģiskie darbinieki un dežūrējošie adminstratori rīkojas patstāvīgi, par to informējot Skolas direktoru.

XIV. Kārtība, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas

14.1. Nepiederoša persona ir ikviena persona, tai skaitā skolēnu vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuru darba vai mācību vieta nav Skola. Nepiederošu personu atrašanās kārtība shematiski attēlota šo noteikumu 6. pielikumā.

14.2. Noteikumu 14.1 punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro Skolas administrācijas, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās normas un kārtību, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas.

14.3. Nepiederošo personu ierašanos Skolā kontrolē Skolas dežurants. Nepiederošām personām, ierodoties skolā, jāpiesakās pie Skolas dežuranta, norādot Apmeklētāju pieņemšanas žurnālā vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu un darbinieku, pie kura ieradušies, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Skolas dežurants, izmantojot dežūrposteņa mobilo tālruni, izsauc Skolas darbinieku, pie kura nepiederošā persona ieradusies, vai dežurējošo administratoru. Nepiederošā persona pie dežūrposteņa Skolas 1. stāvā sagaida darbinieku, pie kura ieradusies.

14.4. Par nepiederošās personas uzturēšanos Skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies. Skolas apmeklētāji nav tiesīgi patstāvīgi pārvietoties pa Skolas telpām, traucēt mācību procesa norisi Skolā vai jebkādā veidā apdraudēt Skolas izglītojamo un darbinieku drošību.

14.5. Skolēnu vecākiem un viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt skolēnu uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties Skolas dežuranta norādītajā vietā.

14.6. Skolēnu vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām bez pavadošā Skolas darbinieka, aizliegts traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.

14.7. Ja skolēna vecākiem un viņu pilnvarotajām personām nepieciešams satikt skolēnu mācību procesa laikā, tad tikšanos savlaicīgi jāsaskaņo ar klases audzinātāju vai dežurējošo administratoru.

14.8. Skolēnu vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, iepriekš vienojas par tikšanās laiku, netraucējot izglītības procesa norisi. Skolas pedagogam ir pienākums informēt Skolas administrāciju un Skolas dežurantu par paredzēto tikšanos.

14.9. Nepiederošu personu ierašanās uz Skolas pasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz Skolas darba plānu un atsevišķiem Skolas direktora rīkojumiem. Skolas organizēto pasākumu apmeklētāji, ierodoties Skolā, piesakās pie Skolas dežuranta un tiekas ar Skolas administrācijas pārstāvi. Par viesu uzturēšanos Skolā atbild pasākuma organizators. Skolēnu tikšanās ar viesiem u.c. sadarbības partneriem Skolas telpās notiek Skolas pedagogu klātbūtnē. Pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana savlaicīgi jāsaskaņo ar Skolas direktoru.

14.10. Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, Skolas dežurantam uzrāda dienesta apliecību.

14.11. To organizāciju darbinieki, kuri veic ēkas apsekošanu, remontdarbus, labiekārtošanas darbus u.c. ar ēkas tehnisko stāvokli saistītas darbības, savu ierašanos Skolā saskaņo ar direktora vietnieku administratīvi saimnieciskajā darbā vai direktoru.

14.12. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.

14.13. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants nekavējoties informē Skolas administrāciju un pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.

14.14. Skolas darbinieku un skolēnu pienākums ir informēt Skolas vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.

XV. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

15.1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēni, pedagogi, vecāki, Skolas dibinātājs;

15.2. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos apspriež Skolas padome;

15.3. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos izdara Skolas direktors.

XVI. Noslēguma noteikumi

16.1. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

Direktore
N.Smilga

Štāle 67611023

 

Pielikums Nr. 1 Rīgas 14. vidusskolas

Iekšējās kārtības noteikumiem

Kārtība, kā reģistrēt izglītojamo neierašanos Skolā un informēt vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Skolu

1. Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos Skolā, izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 89, 01.02.2011., „ Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

2. Skolas direktors nosaka kārtību, kādā reģistrē skolēnu ierašanos vai neierašanos skolā, nosaka personu, kuru vecāki informē, ja izglītojamais neierodas skolā, nosaka Atbildīgo personu, kura ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nav ieradies Skolā. Skolas direktors slēdz vienošanos ar nepilngadīgo skolēnu vecākiem, kurā ir informācija par kārtību, kā informēt Skolu, ja izglītojamais nevar ierasties uz stundām.

3. Mācību priekšmetu skolotāji kavējumu reģistra žurnālā katras stundas sākumā un e-žurnālā mācību dienas laikā ievada ziņas par skolēniem, kuri nav ieradušies uz stundu. Mācību priekšmetu skolotāji tālāk rīkojas saskaņā ar Skolas Iekšējās kārtības noteikumu XI punktu.

4. Klases audzinātāji mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem vai skolēniem un noskaidro skolā neierašanās cēloņus. Ziņas par nepilngadīgajiem skolēniem klašu audzinātāji mācību dienas laikā nodod Atbildīgajai personai. Klašu audzinātāji tālāk rīkojas saskaņā ar Skolas Iekšējās kārtības noteikumu X sadaļu.

5. Nepilngadīgo skolēnu vecāki, ja izglītojamais nevar ierasties Skolā:

5.1. laikā no 8.30 par to informē izglītības iestādes lietvedi vai dežūrējošo administratoru pa telefonu 67611023 vai 67614946;

5.2. nosūta īsziņu uz telefonu 28325867 vai izmanto e-klases piedāvājumu „Skolēna kavējuma pieteikšana”;

5.3. nosūta e-pastu uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

5.4. rakstiski informē klases audzinātāju.

6. Atbildīgā persona (sociālais pedagogs un/vai psihologs) ir atbildīgs par neieradušos nepilngadīgo izglītojamo saraksta apkopošanu un ziņu ievadīšanu Kavētāju elektroniskajā datu bāzē.

7. Ja nepilngadīgais izglītojamais nav ieradies skolā uz mācību stundu sākumu vai kādu mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, Atbildīgā persona mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu, un izdara atbilstošu ierakstu Kavētāju elektroniskajā datu bāzē

8. Lai novērstu neattaisnotos kavējumus, sociālais pedagogs un Atbalsta komisija rīkojas saskaņā ar Skolas Iekšējās kārtības noteikumu X sadaļu.

9. Ja izglītojamais semestra laikā ir neattaisnoti kavējis vairāk kā 20 mācību stundas, Skola par to rakstveidā un elektroniski informē pašvaldības izglītības pārvaldi, kura atbilstoši savai kompetencei, ja nepieciešams, informē sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas

10. Ja ir pamatotas aizdomas par skolēna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Skolu, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, Skola par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

11. Kārtība ir saistoša visiem Skolas skolēniem, viņu vecākiem vai aizbildņiem un skolotājiem. Klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem kārtības noteikumiem.

 

Pielikums Nr. 2 Rīgas 14. vidusskolas

Iekšējās kārtības noteikumiem

INFORMĀCIJA PAR _______KLASES PASĀKUMU

 

Datums un norises laiks

 

Mērķis

 

Norises vieta

 

Atbildīgā persona

 

Datums _________

Atbildīgās personas paraksts:

 

 

Pielikums Nr. 3 Rīgas 14. vidusskolas

Iekšējās kārtības noteikumiem

INFORMĀCIJA PAR _______EKSKURSIJU, PĀRGĀJIENU VAI CITU ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMU

Datums un norises laiks

 

Mērķis

 

Maršruts

 

Dalībnieku skaits

 

Pārvietošanās veids un izmaksas

 

Nakšņošanas vieta

 

Sazināšanās iespējas (tel. adreses utt.)

 

Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas un atbildīgais

 

Atbildīgie (pieaugušie)

 

Jāpievieno dalībnieku saraksts ar parakstiem par instruktāžu (instrukcija par drošību ekskursijās, pārgājienos un citos ārpusskolas pasākumos

 

 

Datums _________

Atbildīgās personas paraksts

 

 

Pielikums Nr. 4 Rīgas 14. vidusskolas

Iekšējās kārtības noteikumiem

Rīcības plāns, ja Skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

 

1. Rīcības plāns, ja Skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas (turpmāk tekstā – Rīcības plāns) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 277, 23.03.2010. “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”.

2. Rīcības plāns ir Skolas Iekšējās kārtības noteikumu sadaļa - XIV. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums Skolā, rīcība ārkārtējas situācijas gadījumā.

3. Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē Skolas psihologu kā Norīkoto personu – atbildīgo par Rīcības plāna izpildes koordināciju, atkarības izraisošo vielu lietošanas profilakses un palīdzības pasākumu izstrādāšanu un organizēšanu sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem, šo pasākumu rezultātu novērtēšanu Skolā.

4. Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē Skolas medicīnas māsu kā Atbildīgo personu, kas izvērtē atkarības izraisošo vielu lietotāja veselības stāvokli, nekavējoties informē Skolas direktoru par notikušo, nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un informē nepilngadīgo izglītojamo vecākus (vai likumīgos pārstāvjus), vajadzības gadījumā izsauc Valsts policiju.

6. Ja Atbildīgā persona nav Skolā, tad skolotājs informē dežūrējošo administratoru, kurš izvērtē atkarības izraisošo vielu lietotāja veselības stāvokli, nekavējoties informē Skolas direktoru par notikušo, nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un informē nepilngadīgo izglītojamo vecākus (vai likumīgos pārstāvjus), vajadzības gadījumā izsauc Valsts policiju.

7. Par konkrēto gadījumu atbildīgā persona nodrošina situācijas un tās risināšanas gaitas dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas; dokumentācija nekavējoties jāiesniedz Skolas direktoram.

8. Ja ir pamatotas aizdomas, ka izglītojamais lieto bez ārsta nozīmējuma, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, Skolas direktors informē Valsts policiju, pašvaldības sociālos dienestus un citu institūciju pārstāvjus.

 

 

Pielikums Nr. 5 Rīgas 14. vidusskolas

Iekšējās kārtības noteikumiem

Rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Ja izglītojamais Skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

1. Skolotājs mutiski un tai pašā dienā rakstiski informē Skolas direktoru vai dežūrējošo administratoru par izglītojamā uzvedību.

2. Skolas direktors (vai dežūrējošais administrators) nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām. Ja nepilngadīga izglītojamā uzvedība turpina būt nekontrolējama, var tikt izsaukti vecāki. Nepieciešamības gadījumā var tikt izsaukta medicīniskā palīdzība vai policija saskaņā ar Skolas Iekšējās kārtības noteikumu sadaļu - XIV. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums Skolā, rīcība ārkārtējas situācijas gadījumā.

3. Skolas direktors rakstiski nosūta nepilngadīgā izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Skolu;

4. Skolas direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar nepilngadīgo izglītojamo un vecākiem, un atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;

5. Skolas direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus nepilngadīgā izglītojamā uzvedībā un mācībās;

6. Ja nepilngadīgā izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Skolu, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, Skolas direktors šo informāciju nosūta pašvaldībai.

7. Pilngadīgs izglītojamais par savu vai citu personu drošības, veselības vai dzīvības apdraudēšanu var tikt atskaitīts no Skolas.

 

Pielikums Nr. 6 Rīgas 14. vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumiem Nepiederošo personu atrašanās kārtība Skolā