Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

2020. gada 1. septembrī Nr.VSV14-20-4-nts

I . Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka Rīgas 14. vidusskolas (turpmāk – Skola) skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un organizāciju Skolā, nodrošinot skolēnu snieguma vērtēšanas kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir:

2.1. veidot vienotu pieeju vērtēšanai kā integrētai izglītības procesa sastāvdaļai Skolā;

2.2. iegūt objektīvu un profesionālu skolēna kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) un paveiktā darba līmeņa konkrētā tēmā un laikā konkrētā mācību priekšmetā snieguma raksturojumu;

2.3. iegūt iespējami precīzu atgriezenisko saiti un informāciju, lai varētu uzlabot mācīšanu un mācīšanos.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi:

3.1. sekmēt skolēnu atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā;

3.2. sniegt skolotājam informāciju par mācīšanas kvalitāti un tās nepieciešamajiem uzlabojumiem;

3.3. veicināt regulāru atgriezenisko saiti par skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem un mācīšanos;

3.4. izvērtēt katra skolēna mācību snieguma un izaugsmes dinamiku;

3.5. veicināt skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību.

4. Izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus nosaka Ministru kabineta noteikumi.

5. Iekšējie noteikumi ir saistoši Skolas skolēniem un skolotājiem, vērtējumi tiek atspoguļoti skolvadības sistēmā e-klase. Saziņa ar skolēniem un vecākiem notiek skolvadības sistēmā e-klase.

6. Vērtēšanas veidi –

6.1. formatīvā vērtēšana ir nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina skolēnam un skolotājam atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža sniegumu pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Formatīvās vērtēšanas ietvaros nepieciešams attīstīt arī skolēnu pašvērtēšanas prasmes;

6.2. diagnosticējošā vērtēšana tiek izmantota, lai izvērtētu skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un noskaidrotu nepieciešamo atbalstu.

6.3. summatīvā vērtēšanu organizē mācīšanās posma (piemēram, temata, kursa, izglītības pakāpes) noslēgumā, lai novērtētu un dokumentētu skolēna mācīšanās rezultātu. Vērtējumu izsaka 10 ballu skalā.

7. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, veidus, to apjomu, un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot Skolas īstenoto izglītības programmu, attiecīgā mācību priekšmeta programmu un šos noteikumus.

8. Skola aktualizē informāciju par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Skolas mājaslapā vai citā skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem pieejamā veidā.

II. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana

9. Katra mācību semestra vai mācību kursa sākumā mācību priekšmeta skolotājs iepazīstina skolēnus ar mācību sasniegumu vērtēšanas veidiem, pārbaudes darbu skaitu, apjomu, izpildes laiku un semestra vērtējuma iegūšanas nosacījumiem. Katra mācību gada sākumā notiek diagnosticējošā vērtēšana.

10. Veidojot mācību satura tematiskos plānus, no 2020. gada 1. septembra plānos jāiekļauj karjeras atbalsts, audzināšanas prioritātes, jēdzieni, stundas tēma, caurviju prasmes, skolēniem sasniedzamais rezultāts, skolēniem uzdotais uzdevums, atgriezeniskā saite, vērtēšana.

11. Plānojot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, tiek paredzēti mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbi, kas tiek vērtēti 10 ballu skalā. Veidojot noslēguma pārbaudes darbus, ieteicams ievērot vienotu vērtēšanas skalu:

Vērtējumu skala

Vērtējums:

nv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punkti:

0,00 - 0,99

1,00 - 4,99

5,00 - 8,99

9,00 - 13,99

14,00 - 21,99

22,00 - 28,99

29,00 - 35,99

36,00 - 39,99

40,00 - 44,49

44,50 - 48,49

48,50 - 50

Procenti:

0,00 - 1,98%

2,00 - 9,98%

10,00 - 17,98%

18,00 - 27,98%

28,00 - 43,98%

44,00 - 57,98%

58,00 - 71,98%

72,00 - 79,98%

80,00 - 88,98%

89,00 - 96,98%

97,00 - 100,00%

12. Nepieciešamais minimālo summatīvo vērtējumu skaits semestrī ir:

Stundu skaits nedēļā

1

2

3

4

Skolēnam nepieciešamais vērtējumu skaits semestrī

2

2

2

3

 

13. Mācību priekšmetu skolotāji vienojas par attiecīgajā mācību priekšmetā veicamo obligāto noslēguma pārbaudes darbu saturu.

14. Dabaszinību mācību priekšmetos (fizikā, ķīmijā un bioloģijā) viens no obligātajiem noslēguma pārbaudes darbiem var būt laboratorijas darbs vai pētnieciskais darbs.

15. Skolas vadība nodrošina, ka mācību satura tēmu obligāto noslēguma pārbaudes darbu grafiks ir izvietots Skolas informatīvajā stendā, pieejams Skolas elektroniskajā skolvadības sistēmā E – klase un Skolas mājaslapā.

16. Vienā dienā klasei mācību satura tēmas obligāto noslēguma pārbaudes darbus drīkst plānot ne vairāk kā divos mācību priekšmetos.

17. Izmaiņas mācību satura tēmas obligāto noslēguma pārbaudes darbu norises laikos var veikt mācību priekšmeta skolotājs tikai pēc saskaņošanas ar Skolas direktora vietnieku izglītības jomā. Skolēni par to jāinformē vismaz piecas darba dienas pirms pārbaudes darba.

 

III. Mācību sasniegumu vērtēšanas organizēšana

18. Pirms katra tēmas noslēguma darba skolotājs iepazīstina skolēnus ar noslēguma pārbaudījuma summatīvās vērtēšanas kritērijiem. Skolēniem jādod iespēja saņemt maksimālo vērtējumu 10 ballu skalā. Mutvārdu atbilžu, svešvalodas runas daļas, laboratorijas darbu, pāra un grupu darbu vērtēšana notiek pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem.

19. 10. klasēs, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu no 2020. gada 1. septembra, summatīvo vērtējumu izsaka kursa apguves noslēgumā. Ja kurss turpinās nākamajā mācību gadā, mācību gada noslēgumā novērtē apgūto kursa daļu.

20. Formatīvo vērtēšanu veic regulāri katrā mācību stundā, lai skolēns saņemtu atgriezenisko saiti par savu sniegumu un uzlabotu mācīšanos. Vērtējums tajā pašā dienā, kad notiek mācību stunda, tiek atzīmēts skolvadības sistēmā ar informatīvu apzīmējumu “i” (ieskaitīts) vai “ni” (neieskaitīts). Skolotājs formatīvajā vērtēšanā drīkst izmantot arī skolvadības sistēmā e- klase piedāvātos apzīmējumus:

  • sācis apgūt (“S”);
  • turpina apgūt (“T”);
  • apguvis (“A”);
  • apguvis padziļināti (“P”).

21. Ja skolēns nav saņēmis nevienu formatīvo vērtējumu mācību procesā un nav pildījis obligāto pārbaudes darbu, skolvadības sistēmā ieskaišu ailē fiksē obligāti veicamā pārbaudes darba neizpildi (“n/v”). Skolēnam ar mācību priekšmeta skolotāju jāsaskaņo laiks un jāpilda līdzvērtīgs darbs.

22. Apzīmējumu “nav vērtējuma” (“n/v”) lieto:

22.1. ja skolēns nav saņēmis formatīvos vērtējumus mācību procesā un nav pildījis mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu;

22.2. ja rakstiskais pārbaudes darbs nav pildīts atbilstoši prasībām – nav rakstīts ar zilu vai melnu pildspalvu, ja ir izmantots zīmulis (to drīkst lietot tikai zīmējumos) vai korektors, ja izpildīts nesalasāmā vai grūti salasāmā rokrakstā, ja darba izpildes laikā tiek konstatēta neatļautu palīglīdzekļu izmantošana, ja darbs satur tematam neatbilstošu saturu, komentārus, uzrakstus, zīmējumus;

22.3. ja mutiskās vai kombinētās formas pārbaudes darbs, prezentācija u.c. pārbaudes darba formas saturs vai izpildes forma neatbilst uzdotajam tematam, satur aizvainojošu, vulgāru, cilvēka cieņu aizskarošu u.tml. informāciju;

22.4. ja tiek konstatēts, ka darbs nav veikts patstāvīgi (uzdevumi vai to daļas vairākiem skolēniem veikti vienveidīgi).

23. Skolēniem, lai saņemtu semestra vērtējumu mācību priekšmetā, ir jāiegūst vērtējumi obligāto noslēguma pārbaudes darbu grafikā paredzētajos darbos. Vērtējumu “n/v” semestrī liek tad, ja skolēnam nav vērtējuma nevienā no obligātajiem pārbaudes darbiem.

24. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, skolotājs ņem vērā tikai skolēna uzlabotos vērtējumus mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbos.

25. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies skolotāja noteiktajos mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbos, skolotājs pēc saskaņošanas ar direktora vietnieku izglītības jomā izstrādā vienu semestra noslēguma pārbaudes darbu par visām konkrētā semestrī apgūtajām mācību satura tēmām, un skolēna pārbaudes darbā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā.

26. Izliekot semestra vērtējumu, jāpiemēro vidējā vērtējuma noapaļošanu, ņemot vērā iekļaujošo un izaugsmes principu.

27. Skolēns, kurš ir ieguvis mācību priekšmetā apzīmējumu “n/v” semestrī, attiecīgajā mācību priekšmetā saņem “n/v” gadā. Skolas pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par pamatizglītības programmas skolēnu papildu mācību pasākumiem un pēcpārbaudījumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

IV. Mācību sasniegumu vērtējumu paziņošana

28. Mācību satura tēmu noslēguma pārbaudes darba (tostarp, referāta, domraksta, projektu darba, zinātniskās pētniecības darba u.tml.) rezultātus skolēniem paziņo un vērtējumus ieliek skolvadības sistēmā ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc to kārtošanas.

29. Mutvārdu pārbaudes darbā skolēna vērtējums tiek fiksēts tajā paša dienā, kad notikusi mācību stunda, informējot skolēnu par saņemto vērtējumu ne vēlāk kā nākamajā mācību stundā.

30. Skolotājs rakstiska pārbaudes darba rezultātus analizē, pirms tam izsniedzot skolēniem izlaboto pārbaudes darbu. Pēc darba analīzes skolotājs pārbaudes darbus (oriģinālus) uzglabā līdz mācību gada beigām.

31. Skolotājs atbilstoši Skolas noteiktajai kārtībai nodrošina iespēju skolēnam un viņa vecākiem individuāli iepazīties ar izvērtēto mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu (oriģinālu), tā vērtēšanas kritērijiem un iegūto rezultātu.

32. Tiekoties ar vecākiem, skolotājam ir atļauts izmantot tikai tos žurnālā vai citos dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem skolēniem, informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus skolēnus.

33. Pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu mācību snieguma pilnveidē nodrošina arī šādas saziņas formas: vecāku informācijas dienas, individuālas sarunas ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, vecāku sapulces.

V. Mācību sasniegumu vērtējuma uzlabošana un pārskatīšana

34. Skolēnam ir tiesības pēc mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba vērtējuma paziņošanas lūgt skolotājam sniegt individuālu skaidrojumu par pārbaudes darba vērtējumu.

35. Skolēnam ir tiesības vienu reizi uzlabot mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu.

36. Skolēns mācību priekšmeta skolotājam rakstiski izsaka lūgumu uzlabot konkrētu mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu un vienojas ar skolotāju par darba veikšanas laiku. Skolēns ir atbildīgs par atkārtota mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba veikšanu skolotāja noteiktajā termiņā.

37. Neattaisnotu kavējumu, nepietiekamu vērtējumu un zemas mācību motivācijas gadījumos tiek organizētas skolēna pārrunas ar mācību priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju un skolas vadību, atbalsta personāla pārstāvi, pieaicinot skolēna vecākus. Ja vecāki nepiedalās individuālajās pārrunās, tad skolēna vecākus par sarunas norisi un plānotajiem pasākumiem informē rakstiski.

38. Gada vērtējuma pārskatīšana notiek atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.

VI. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēkā neesošiem 2019.gada 14.augusta iekšējos noteikumus Nr. VSV14-19-3-nts.

 

 

Direktors

N. Smilga

Krone-Kalniņa 67611023