Audzināšanas uzdevumu prioritātes 2019. - 2022. gadam

Audzināšanas process Rīgas 14. vidusskolā (turpmāk tekstā – skola) ir vienots, pēctecīgs, nepārtraukts un daudzveidīgs.

Vērtības un tikumi tiek izkopti, pedagogiem un izglītojamiem iedzīvinot tikumus savstarpējās attiecībās un pilnveidojot savu vērtību sistēmu, balstoties uz skolas pamatmērķiem -  īstenojot vispārējās izglītības programmas pamata un vidējā izglītības pakāpē, dot iespēju  jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem un pieaugušajiem savienot mācības ar darbu, radīt optimālu vidi personības pašattīstībai un veidot pozitīvu attieksmi pret izglītošanos mūža garumā. Skola dod iespēju iegūt izglītību bez maksas dažāda vecuma cilvēkiem, kas sociālu, ekonomisku un citu apstākļu dēļ pārtraukuši mācības, kā arī turpināt izglītību Iļģuciema cietuma ieslodzītajām un attīstīt pamatprasmju apguvi romu tautības ieslodzītajām.

Skolas vīzija - skola ir mūsdienīga, iedvesmojoša, radoša, atvērta un droša pieaugušo formālās un neformālās izglītības iestāde, kurā, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un integrējot tālmācības elementus mācību procesā, nodrošināta daudzveidīga pieeja interesantam, interaktīvam un kvalitatīvam mācību saturam pamata un vidējā izglītības pakāpē, kurā katrs var apgūt nepieciešamās iemaņas un papildināt savas zināšanas, kā arī attīstīt pilsonisko apziņu un prasmes. Skolas vērtības – radoši cilvēki, kas līdzatbildīgi iesaistīti kvalitatīvā mācību procesā un daudzveidīgu pasākumu organizēšanā un līdzdalībā, katra darbinieka un skolēna personiska atbildība par skolas labo vārdu

Pedagogi izvērtē izglītības un audzināšanas procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu, mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr. 480, 15.07.2016. “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteiktos kritērijus.

Skolas audzināšanas uzdevumu prioritātes 2019. - 2022. gadam:

1. veicināt izglītojamo spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstīt kritisko domāšanu un sekmēt atbildīgu rīcību;
2. veicināt cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, izkopt veselību veicinošus un drošus paradumus;
3. veicināt nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, patriotismu un lojalitāti Latvijas valstij un Satversmei.

Audzināšanas process tiek īstenots:

1. mācību stundās, klases audzinātāja stundās, ārpusstundu nodarbībās, interešu izglītības programmās, mācību priekšmetu mēnešu pasākumos, skolas tradicionālajos pasākumos, projektos (izglītības iestādē un ārpus tās), starpbrīžos, ikdienas sadzīves situācijās;
2. pedagogiem sadarbojoties ar izglītojamā vecākiem (personām, kas īsteno aizgādību) un izglītojamā ģimeni;
3. pedagogu savstarpējā sadarbībā;
4.izglītojamo, pedagogu, administrācijas, atbalsta personāla un citu izglītības iestādē nodarbināto personu sadarbībā.

Audzināšanas process atbilstoši izvirzītajām prioritātēm tiek plānots un īstenots:

1. veidojot un īstenojot skolas attīstības plānu un skolas darba plānu;
2. veidojot mācību satura tematiskos plānus, vadot mācību stundas un konsultācijas;
3. plānojot mācību priekšmetu jomu grupu darbu un mācību priekšmetu mēnešu norisi;
4. plānojot un vadot klases audzinātāja stundas;
5. īstenojot interešu izglītības programmas;
6. īstenojot projektus.

Pedagogs audzināšanas uzdevumu īstenošanā:

1. ir profesionāli neatkarīgs un atbildīgs par izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvēli un to atbilstību izglītojamā audzināšanas mērķim un uzdevumiem;
2. ir objektīvs, lojāls Latvijas valstij un tās Satversmei, neveic aģitāciju, ievēro politisko un reliģisko neitralitāti;
3. ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē skolu un valsti;
4. pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

Direktore                                                                                                   N. Smilga