12.d klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
29.09.2021. latviešu valoda Valoda saziņā.
29.09.2021. literatūra Modernisms.
27.09.2021. ķīmija L.D. Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu pierādīšana.
07.10.2021. fizika Elektromagnētiskie viļņi.
07.10.2021. ģeogrāfija Pasaules saimniecības struktūra un dabas resursu iedalījums.
06.10.2021. matemātika Eksponentvienādojumi un nevienādības.
07.10.2021. angļu valoda Attiecības un kultūra.
13.10.2021. bioloģija Organismu vairošanās.
14.10.2021. kulturoloģija Indivīds un vara, varas realizācija.
11.10.2021. ekonomika Nauda, finanšu iestādes un  mājsaimniecības ekonomika, finanšu pratība.
11.10.2021. Latvijas un pasaules vēsture Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19.gs. 2. pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana.
Rudens brīvdienas no18.10.2019. līdz 22.10.2021.
25.10.2021. ķīmija Spirti, aldehīdi.
27.10.2021. bioloģija L.D. Ābolu šķirņu salīdzināšana.
01.11.2021. angļu valoda Attiecības sabiedrībā.
10.11.2021. literatūra Modernisms_II.
11.11.2021. fizika L.D. Lēcas fokusa noteikšana.
17.11.2021. latviešu valoda Vienkārša teikuma sintakse.
25.11.2021. kulturoloģija Personība un masu kultūra, elitārā, popkultūra, subkultūra, etniskā un nacionālā kultūra.
25.11.2021. ģeogrāfija Energo resursi.
24.11.2021. matemātika Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.
22.11.2021. ķīmija Karbonskābes un to atvasinājumi.
29.11.2021. ekonomika Darbs, darba tirgus un starptautiskā tirdzniecība, globalizācija.
29.11.2021. Latvijas un pasaules vēsture Eiropa un pasaule starpkaru posmā.
01.12.2021. bioloģija Biotehnoloģijas.
02.12.2020. fizika Apgaismojums, attēli un gaisms īpašības.
Ziemas brīvdienas no 22.12.2021. līdz 04.01.2022.
II. semestris 
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
17.01.2022. ķīmija Dabas vielas.
24.01.2022. Latvijas un pasaules vēsture Otrais pasaules karš.
27.01.2022. fizika L.D. Gaismas viļņa noteikšana
02.02.2022. matemātika Funkcijas.
31.01.2022. angļu valoda Globālās problēmas.
03.02.2022. ģeogrāfija Darbaspēka resursu nodrošinājums un reģionālas atšķirības.
10.02.2022. kulturoloģija Kultūras procesi, stabilitāte, mainīgums un dialogs kultūrā.
23.02.2022. latviešu valoda Salikta teikuma sintakse.
21.02.2022. ekonomika Valsts loma ekonomikā, budžets un nodokļu sistēma .
07.03.2022. angļu valoda Cilvēka tiesības.
09.03.2022. bioloģija Organismu vielmaiņa.
07.03.2022. ķīmija Sadzīvē izmantojamās vielas.
17.03.2022. fizika Atoms un atoma kodols.
16.03.2022. matemātika Vienādojumi, nevienādības, to sistēmas.
Pavasara brīvdienas no 21.03.2022. līdz 25.03.2022.
30.03.2022. literatūra Latviešu literatūra pēc Otrā pasaules kara.
07.04.2022. ģeogrāfija Rūpniecības un lauksaimniecības preču plūsmas pasaulē, eksporta un importa reģionālās atšķirības.
13.04.2022. latviešu valoda Teksta analīze. Viedoklis. Pareizrakstība.
13.04.2022. bioloģija Organismu regulācija.
11.04.2022. Latvijas un pasaules vēsture Sašķeltā pasaule. Baltija komunisma varā.
19.04.2022. ķīmija L.D. Vielu savstarpējā saikne un tās nozīme citu vielu iegūšanā.
22.04.2022. kulturoloģija Rietumu un Austrumu kultūra.
21.04.2022. literatūra Jaunākā latviešu literatūra.
25.04.2022. ekonomika IKP un ekonomiskais cikliskums, fiskālā, monetārā politika.
28.04.2022. fizika Fizika mūsdienu tehnikā un pasaules uzbūve.