12.l klase

I. semestris
Datums Mācību priekšmets Pārbaudes darba tēma
29.09.2020. latviešu valoda Valoda saziņā.
29.09.2020. literatūra Modernisms.
08.10.2020. ģeogrāfija Pasaules saimniecības struktūra un dabas resursu iedalījums.
05.10.2020. matemātika Eksponentvienādojumi un nevienādības.
07.10.2020. angļu valoda Attiecības un kultūra.
14.10.2020. dabaszinības Visuma uzbūve un pētniecība.
16.10.2020. krievu valoda Ceļojumu pasaule.
14.10.2020. dabaszinības L.D.Dominantas un recesīvas pazīmes.
16.10.2020. Latvijas un pasaules vēsture Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19.gs. 2. pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana".
19.10.2019-23.10.2020 Rudens brīvdienas
26.10.2020. psiholoģija Sajūtas, Uzmanība, Uztvere, Atmiņa, Domāšana, Intelekts
04.11.2020. angļu valoda Attiecības sabiedrībā.
02.11.2020. psiholoģija Cilvēks, Indivīds, Personība,Emocijas, Jūtas, Stress, Vajadzības.
23.11.2020. matemātika Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.
24.11.2020. latviešu valoda Vienkārša teikuma sintakse.
26.11.2020. ģeogrāfija Energo resursi.
23.11.2020. matemātika Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.
04.12.2020. krievu valoda Dabas pasaule mums visapkārt.
04.12.2020. Latvijas un pasaules vēsture Eiropa un pasaule starpkaru posmā.
02.12.2020. dabaszinības Evolūcija un ģenētika
01.12.2020. literatūra Modernisms_II.
21.12.2019.-03.01.2021. Ziemas brīvdienas
II. semestris
20.01.2021. dabaszinības Tehnoloģijas un to radītās vides izmaiņas
29.01.2021. Latvijas un pasaules vēsture Otrais pasaules karš.
01.02.2021. matemātika Funkcijas.
03.02.2021. angļu valoda Globālās problēmas.
04.02.2021. ģeogrāfija Darbaspēka resursu nodrošinājums un reģionālas atšķirības.
05.02.2021. krievu valoda Cilvēks, notikums un vēsture.
23.02.2021. latviešu valoda Salikta teikuma sintakse.
10.03.2021. angļu valoda Cilvēka tiesības.
08.03.2021. psiholoģija Saskarsme un konflikts.
09.03.2021. literatūra Latviešu literatūra pēc Otrā pasaules kara.
17.03.2021. dabaszinības Pasaules fundamentālās likumsakarības
17.03.2021. dabaszinības L.D.Gaisa piesārņojuma bioindikācija.
15.03.2021. matemātika Vienādojumi, nevienādības, to sistēmas.
22.03.2021.-26.03.2021. Pavasara brīvdienas
06.04.2021. latviešu valoda Teksta analīze. Viedoklis. Pareizrakstība.
08.04.2021. ģeogrāfija Rūpniecības un lauksaimniecības preču plūsmas pasaulē, eksporta un importa reģionālās atšķirības.
09.04.2021. krievu valoda Mākslas pasaule.
15.04.2021. Latvijas un pasaules vēsture Sašķeltā pasaule. Baltija komunisma varā.
19.04.2021. matemātika Rotācijas ķermeņi. Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas.
26.04.2021. psiholoģija Grupa un grupu veidi, procesi grupā, kolektīvs, vadības stili.
27.04.2021. literatūra Jaunākā latviešu literatūra.